Smernice obce

Smernice obce Smilno


pdfSmernica 3/2015 o zásadách podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.232.76 KB

pdfSmernica 3/2016 o vykonávaní štátneho dozoru nad pozemnými komunikáciami487.59 KB

pdfSmernica 5/2016 o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku261.15 KB

pdfSmernica 7/2016 o vykonávaní inventarizácie292.67 KB

pdfSmernica 1/2017 o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek259.64 KB

pdfSmernica č. 1/2018 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely236.88 KB

pdfSmernica č. 2/2019 Registratúrny poriadok 1.33 MB - platný do 30.6.2024

pdfSmernica č. 3/2019 o verejnom obstarávaní664.93 KB

pdfSmernica č. 4/2019 o používaní kamerového systému v obci Smilno389.2 KB

pdfSmernica č. 5/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti528.66 KB

pdfSmernica č. 1/2020 o cestovných náhradách464.99 KB

pdfSmernica č. 2/2020 pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky531.73 KB

pdfSmernica č. 2/2021 o finančnom riadení a finančnej kontrole668.13 KB

pdfSmernica č. 3/2021 pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie376.57 KB

pdfSmernica č. 1/2022 o zabezpečení stravovania511.35 KB do 30.9.2023

pdfSmernica č. 2/2022 o stravovaní v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Smilno542.2 KB

pdfSmernica č. 3/2022 o zásadách obce Smilno pre tvorbu a použitie sociálneho fondu221.54 KB

pdfPrevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Smilne504.49 KB

pdfSmernica č. 4 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií v obci Smilno301.39 KB

pdfDodatok č. 4 k Smernici č. 1/2022 o zabezpečení stravovania380.57 KB do 30.9.2023

pdfSmernica č. 1/2023 o zabezpečení stravovania511.9 KB

pdfSmernica č. 1/2024 o registratúrnom poriadku - od 1.7.20241.63 MB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok