Starosta obce

Starosta obce

Starostom obce Smilno je Bc. Vladimír Baran zvolený v komunálnych voľbách konaných 10.11.2018 na základe najvyššieho počtu získaných platných hlasov. Kandidoval za politickú stranu SNS.
Novozvolený starosta obce bol vymenovaný do funkcie na nasledujúce 4 roky 2018-2022 na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smilne. Konalo sa dňa 8.12.2018, kedy slávnostne zložil a podpísal sľub. Je to jeho druhé funkčné obdobie.

Základné informácie: 49 rokov, má 2 deti
Vzdelanie: V rokoch 2003-2005 študoval na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, odbor Informatizácia firemnej a verejnoprávnej činnosti, kde nadobudol titul Bc. Ďalej v rokoch 2006-2007 pokračoval v štúdiu na Akadémii ozbrojených síl SR, kde si spravil pedagogické minimum. Iné: Základný ženijný kurz BENOC v Misoury, USA a First Cambridge Certificate
Práca: V rokoch 1993 - 2001 pôsobil na Základni mierových síl OSN Nitra pre Ozbrojené sily SR, zúčastňoval sa rôznych misií v štátoch bývalej Juhoslávie, Chorvátsku či Eritrei. Počas nasledujúcich rokoch pracoval pre VAY Industry Krupina ako inštruktor - tlmočník, aj ako inštruktor odmínovacieho kompletu Božena IV, teoretický a praktický výcvik operátorov na Srí Lanke. V rokoch 2008 - 2010 sa ako práporčík hlavného ženistu zúčastnil misie OSN UNICYP na Cypre. Od roku 2010 bol zamestnaný v Prešove na Veliteľstve 2. mech. brigády na pozícii starší pomocník oddelenia riadenia operácií. Pred nástupom do funkcie starostu pracoval na Okresnom úrade v Bardejove ako radca - koordinátor aktivačného centra.

Starosta obce                                            Starosta obce Smilno, Bc. Vladimír Baran

    Funkciou zástupcu starostu obce bol poverený Emil Tomik, ktorý vo voľbách do obecného zastupiteľstva získal najväčší počet hlasov.

Starosta podľa § 13:

(1) Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, funkcia starostu je verejná funkcia.
(2) Starosta skladá sľub.
(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
     a) poslanca,
     b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
     c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
        v ktorej bol zvolený,
     d) predsedu samosprávneho kraja,
     e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

(4) Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje OZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie OZ pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže OZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(9) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 €, ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
(10) Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do 3 rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom obce.
(11) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.
(12) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Napísané podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 o obecnom zriadení.  

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok