ZO JDS Smilno

AKTIVITY ZO JDS SMILNO - ROK 2018

Seniori volili nový výbor ZO JDS - V zmysle stanov a nariadenia Okresnej organizácie JDS Bardejov dňa 30.januára bola zvolaná hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Smilno. Hodnotiacu schôdzu otvoril a viedol člen revíznej komisie ZO JDS Smilno p. Peter Kimák. Privítal prítomných a hostí. Tejto schôdze za hostí sa zúčastnili člen predsedníctva OO JDS Bardejov Ing. Ladislav Mňahončak a starosta obce Bc. Vladimír Baran. Po schválení navrhnutého programu, hodnotiaca schôdza prerokovala Správu o činnosti ZO JDS Smilno od začiatku jej vzniku, Správu o hospodárení ZO JDS Smilno od roku 2014, Správu revíznej komisie ZO JDS Smilno za rok 2017. Následne bol schválený Plán prace ZO JDS Smilno na rok 2018, prijatý Rozpočet ZO JDS Smilno na rok 2018. V ďalšej časti prebehli voľby nového výboru ZO JDS Smilno a revíznej komisie na funkčné obdobie 2018 až 2021. V tajnom hlasovaní boli zvolení títo funkcionári : za predsedníčku  ZO JDS Smilno bola opäť Elena Kimáková, podpredseda -  František Lacek,    tajomník -  Ján Kravec, hospodárka – Anna Greškovičová, členovia výboru – Jozefína Baranová, Anna Majcherová, Mária Baranová. Za predsedníčku RK -  ZO JDS bola zvolená Gabriela Šimcová a členovia RK -  Helena Marcinová a Peter Kimák. V rámci diskusie vystúpil člen predsedníctva OO JDS Ing. Mňahončak, ktorý sa poďakoval starému výboru za činnosť a novému výboru poprial veľa úspechov, v krátkosti informoval prítomných o činnosti OO JDS a poslaní organizácií JDS v rámci SR. Starosta obce poďakoval sa celej seniorskej organizácii za činnosť v predošlom období, ktorá bola prínosom a zviditeľňovaní sa obce v rámci okresu. Vyzval prítomných do ďalšej úzkej spolupráce aj v nastavajúcom období. Oficiálnu časť hodnotiacej schôdze bolo zavŕšené prijatím Uznesenia z hodnotiacej schôdze.  Viac vo fotogalérii                                               -  peki  -

Prijemné sobotňajšie popoludnie - Vychádzajúc   z časového plánu prace ZO JDS Smilno,  seniori  v sobotu 10. februára usporiadali  spoločné posedenie pri doskových hrach. Oslovili aj ostatných obyvateľov obce. V dopoludňajších hodinách zdatní športovci si preverili svoje fyzické schopnosti v behu na lyžiach  „Biela stopa Smilna“, ktorú organizoval starosta obce p. Vladimír Baran.  Po obede v salóniku KD zúčastnení si spríjemnili sobotňajšie popoludnie v hrach šachy, dáma, človeče nehnevaj sa a kartové hry. Bolo to vhodné posedenie v zimnom období a  príjemnom prostredí.  Viac v fotogalérii                    -  peki  -

 Seniori  oslávili  MDŽ -Trochu neskôr, ale predsa sa zišli seniori v sobotu 10. marca, aby oslávili sviatok žien MDŽ.  Spoločné posedenie základnej organizácie JDS otvoril a viedol  novozvolený tajomník  p. Ján KRAVEC. Po otvorení  posedenia zároveň predniesol  aj veľmi pekný príhovor  a peknú báseň venovanú ženám ku  oslave sviatku MDŽ. V ďalšej časti si ocenili jubilantov základnej organizácie, zaspievali im peknú pieseň „ Živite ľudyje“ a odovzdali im sladký darček.  V zapätí starosta obce predniesol  slávnostný príhovor k ženám  z príležitosti sviatku žien  MDŽ.  Celá tato akcia bola financovaná  z dotácie obecného úradu pre ZO JDS Smilno na rok 2018  v zmysle schváleného rozpočtu       ZO JDS Smilno.  Viac vo fotogalérii.                                                                                    -  peki  

 

Veľké stretnutie - Už býva zvykom, že pred veľkými kresťanskými sviatkami sa stretávajú seniorky našej základnej organizácie s deťmi zo základnej školy Smilno. Udialo sa aj toho roku v utorok 20.marca. Po slávnostnom zvítaní, deti si vymaľovali pripravené maľovanky s Veľkonočnou tematikou, zdobili polysterinové vajíčka a seniorky zaúčali deti do tajomstiev zdobenia veľkonočných kraslíc. Veľkým prekvapením bolo veľké veľkonočné vajíčko, ktoré zhotovil starosta obce s pracovníkmi obecného úradu. O jeho vymaľovanie a zdobenie sa pričinili hádam všetci prítomní, od detí, seniorky aj pedagogický zbor základnej školy. Stretnutie sa nieslo s veľkým oduševnením a radostným džavotom detí. Nakoniec deti sa vyfotili pri veľkom veľkonočnom vajíčku s útechou na ďalšie spoločné stretnutie so seniormi. Toto stretnutie bolo financované z dotácie obecného úradu pre ZO JDS Smilno na rok 2018. Viac vo fotogalérii.                                                                                                    -  peki  - 

 

AKTIVITY ZO JDS SMILNO - ROK 2017 

Kaplnka Panny Márie Na brigáde 5. Apríla 2016 pri čistení kostolnej lúky počas prestávky vzišiel návrh od senioriek čo tak vystaviť pri kostole kaplnku Nepoškvrnenej Panny Márie. Dôvodom bolo, že je už veľa žien, ktoré by radi sa zúčastňovali púti ku stolčeku Panny Márie na Smilňanskú horu, ale zdravotný stav už im nedovoľuje. Na členskú schôdzu JDS Smilno 17.apríla 2016 prizvali zástupcov hospodársku radu nášho kostola a prerokovali túto záležitosť. Tak  skupinka senioriek sa vybrali do susedného Poľska –Tylicz do ružencovej záhrady, aby nabrali inšpiráciu na výstavbu kaplnky. Najviac sa im pozdávala kamenná kaplnka. To všetko ešte raz si odobrili s pánom farárom a správcom farnosti Zborov JCDr. Petrom Bučkom PhD. Potom už začali prípravne práce, ako zber a prívoz kameňa, výkop základovej jamy, betónovanie základov  a zabezpečenie murára, ktorý vie murovať s kameňom. Nakoľko sa už nedalo stíhať do polovice októbra 2016 s murovaním, tak celú vec sme nechali na rok 2017. V jari 30.apríla 2017 sa začalo s prípravnou prácou a od 1.mája 2017 začali sa murovanie kaplnky. Kaplnku vybudoval Vlado Burik zo Zborova. Jeho korene pôvodu sú z našej obce, nebohá babička Zuzana Kotuľaková rodená Anderková rodáčka zo Smilna.   Pri celkovej výstavbe až do záverečných prác bol nám veľmi nápomocný starosta obce Bc. Vlado Baran po každej stránke. O finančnú stránku pre výstavbu kaplnky sa postarali dobrodinci, milodarcovia, ktorým patrí veľká srdečná vďaka. Ako odmena im bude dobrý skutok na slávu Pána Boha a dar pre ďalšie generácie našej obce. Sošku Nepoškvrnenej Panny Márie zakúpilo bratstvo Posvätného ruženca zo Smilna.  Hlavným iniciátorom počas výstavby boli seniorky zo základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Smilne. Posviacku sochy Nepoškvrnenej Panny Márie vykonal pán kaplán PaedDr. Mgr.  Miloš Jalčák, po ukončení slávnostnej omše na sviatok  Nanebovzatia Panny Márie 15.8.2017 za účasti všetkých prítomných svätej omše. Priebeh výstavby si môžete pozrieť vo fotogalérii.            -   peki   -

Mladí výtvarníci v kultúrnom dome Po roku dňa 3. apríla opäť seniorky ZO JDS pozvali žiakov miestnej základnej školy na spoločné stretnutie. Účelom ich stretnutia bolo zopakovať si výrobu veľkonočných kreácií. Za veselého detského džavotu najprv si vymaľovali predtlačené maľovanky, potom bolo prekvapenie, vymaľovať zajačika alebo niečo iné na upravené brezové drevo. Ďalšou atrakciou bola výroba zajacov, alebo vajíčok za sena. Najväčším záujmom bolo zdobenie veľkonočných kraslíc. Technológiu zdobenia kraslíc im ochotne predviedli naše seniorky. Taktiež deťom sa zapáčilo aj zdobenie polyesterových vajíčok. Po krátkom občerstvení deti si pozbierali svoje kreácie a s veľkým nadšením sa odobrali naspäť do školy kde si mali urobiť malú výstavku zo svojich výrobkov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.     -  peki  -

Oslava sviatku žien MDŽ Základná organizácia JDS Smilno v utorok 7. marca 2017 zvolala svojich členov na spoločné stretnutie, aby v kruhu svojej organizácie oslávili a pripomenuli si sviatok žien MDŽ. Na tomto stretnutí bol prítomný aj starosta obce Bc. Vladimír Baran. Spoločné stretnutie sa začalo básňou ku Panny Márie, ktorú predniesla Helena Marcinová. Nasledovala pieseň ku Sedembolestnej Panny Márie. Potom starosta obce sa prihovoril ku ženám – prítomným členkám základnej organizácie. Poďakoval sa zaslúžilú prácu žien a vyzdvihol postavenie žien v našej spoločnosti. Za tým bolo krátke občerstvenie a ženy zaspievali niekoľko Mariánskych piesni. V závere ženy boli obdarované malým darčekom, ktorý bol uhradený z rozpočtu základnej organizácie.
-peki-          

3. výročná schôdza ZO JDS Smilno Výbor základnej organizácie zvolal v nedeľu 12. februára 2017 výročnú členskú schôdzu JDS v Smilne. Výročnej schôdze sa zúčastnilo 32 členov základnej organizácie a traja hostia a to člen revíznej komisie ústredia JDS Ing. Štefan Eller, člen predsedníctva okresnej organizácie JDS Bardejov Ing. Ladislav Mňahončak a starosta obce Bc. Vladimír Baran. Na výročnej členskej schôdzi bola prehodnotená činnosť ZO JDS Smilno za rok 2016 a prejednaná revízna správa k činnosti a hospodáreniu ZO JDS za rok 2016. V ďalšej časti si vytýčili  plán činnosti na rok 2017. V ďalšej časti schôdze zablahoželali jubilantom základnej organizácie. V diskusii Ing. Eller informoval prítomných o výsledkoch jednania ústredia JDS Slovenska a vlády SR, a o celkovom poslaní seniorskej organizácie na Slovensku. V závere po krátkom občerstvení si prítomní zaspievali niekoľko pekných ľudových piesni.  -  peki  -

Páračky peria Dlhé zimné večery dali podnet seniorom, aby sa 25.1.2017 zišli na spomienkovej akcii páračky. Ženy si obnovili v pamäti ako sa ešte pred niekoľkými rokmi schádzali po susedoch, aby si navzájom pomohli párať perie z husi alebo kačiek. Pospomínali ako sa vyrozprávali kadejaké príhody v obci a blízkom okolí.  Muži si krátili čas doskovými hrami a hraním kariet. Nakoniec sa občerstvili a pochutili na kapustníkoch, šiškách, mafinách, ktoré šikovné gazdinky pripravili ešte doma a zaspievali množstvo pekných ľudových piesni. Domov sa rozchádzali natešení s predsavzatím zopakovať akciu počas ďalšej zimy.   -  peki -

AKTIVITY ZO JDS SMILNO - ROK 2016 

Silvestrovská kapustnica. 30. decembra sa zišli seniori na členskej schôdzi JDS Smilno. Najprv si vypočuli vyhodnotenie predošlých akcií a oboznámili sa s ďalšími akciami na rok 2017, ktoré chystá okresná i základná organizácia JDS. Okrem iných najviac je potrebné sa pripraviť na obvodné športové hry seniorov, ktoré usporiada naša základná organizácia pod záštitou starostu obce Smilno. V ďalšej časti blahoželali jubilantom základnej organizácie. Po oficiálnom ukončení členskej schôdze bolo podané občerstvenie silvestrovskou kapustnicou. Seniori si zaspievali Vianočné koledy a pani Helena Marcinová zarecitovala peknú prózu a priložila ešte aj pekný vinš do nového roku.  /kimák st./

Mesiac úcty k starším v Smilne Mesiac Október je uznávaný ako „Mesiac úcty k starším“. Základná organizácia JDS Smilno zvolala všetkých dôchodcov obce Smilno a členov ZO JDS na spoločné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 6.novembra v sále kultúrneho domu obce. Po slávnostnom privítaní predsedníčkou ZO JDS Smilno Eleny Kimákovej, veľmi peknom a úprimnom vystúpení žiakov tunajšej základnej školy v kultúrnom programe nasledoval príhovor starostu obce Bc. Vladimíra Barana. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým dôchodcom za odvedenú statočnú prácu na svojich predošlých pracoviskách. Zároveň sa poďakoval aj členom ZO JDS Smilno za doterajšiu činnosť . Potom nasledoval príhovor predsedníčky Okresnej organizácie JDS Mgr. Anny Petričovej, ktorá oboznámila prítomných o význame a poslaní základných organizácii JDS v jednotlivých obciach. Ocenila prácu našej ZO JDS, ktorá je prínosom OO JDS pri zabezpečovaní a aktívnej účasti na jednotlivých akciách ako „Športové hry seniorov“, „Babička okresu“ a „Zlaté ruky“. Pozvanie na spoločné posedenie prijali aj seniori ZO JDS Zborov na čele s predsedom Ing. Ladislavom Mňahončakom a seniori ZO JDS Stebník vedení starostom obce Štefanom Kučečkom. Pozvaní hostia svojou aktívnou účasťou veľmi obohatili kultúrny program. Zborovskí seniori načreli do veľmi pekných piesni a stebnícki seniori pobavili prítomných spevom a dobrou ochotníckou scénkou, pri ktorej sme si pripomenuli staršie časy. Na spoločnom posedení boli aj seniori zo sociálneho domu ANTIC n. o. Bardejov so sociálnou pracovníčkou Mgr. Ivetou Gmitterovou, ktorí predstavili výrobky ručných prác spojené s predajom. Všetci sa dobre pobavili, pospomínali na zašlé časy. K tomu všetkému poslúžilo aj výborné občerstvenie, na ktorom majú nemalú zásluhu kuchár J. Amrogovič, obsluha J. Majcherová, K. Barnová, L. Paľová, B. Horbajová, N. Vargová a P. Mačušová, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme za ich ochotu a dobrú atmosféru. Tešíme sa na spoločné posedenie v budúcom roku.  –kimák st.-

Medzinárodné stretnutie seniorov Na pozvanie partnerskej gminy Dubiecko – Poľsko, zástupcovia seniorov základnej organizácie Smilno a obecného zastupiteľstva Smilno dňa 22.10.2016 sa zvítali so zástupcami Poľskej gminy Dubiecko, aby spoločne oslávili sviatok seniorov v Poľsku. Po neoficiálnom privítaní sme obhliadli Dubiecky zámok a priľahlý park. Po krátkom občerstvení sme si prezreli nádherné múzeum kostí prastarých zvierat ( mamutov ), skamenelín morských živočíchov, skamenelín dreva a bohatú zbierku minerálov v súkromných priestoroch pána Roberta Szybiaka priamo v Dubiecku. Potom sme sa presunuli do spoločenskej sály, kde nás oficiálne privítal wojt gminy Dubiecko Wieslav BEMBENEK a vedúca seniorov p. Anna CHRUSZCICKA . Nasledoval bohatý a nádherný kultúrny program, spoločná večera a veľká tancovačka. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia             -peki-

 

Členská schôdza spojená s výstavou Seniori ZO JDS Smilno v nedeľu 11.septembra 2016 sa zišli na riadnej členskej schôdzi. Prehodnotili júlovú členskú schôdzu, uskutočnené akcie ako Smilňanský zakrúcaník, spoločná opekačka, ocenili jubilantov ZO JDS a oboznámili sa s ďalšími akciami : Súťaž  „Babička okresu“, výstavka ručných prác „Zlaté ruky“, krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, prehliadka speváckych súborov , akcia „Október – mesiac úcty k starším“. Ako súčasť členskej schôdze seniorky usporiadali 3. ročník výstavy „Dary zeme“ s doplnkom o starožitnosti. Hlavnou aranžérkou výstavy bola Janka Majcherová, členka ZO JDS Smilno. Nádhernú výstavu prišli si obhliadnuť niektorí obyvatelia obce a deti z miestnej materskej školy a základnej školy.
– kimák st. –

 Júlová opekačka na Baranovke Na poslednej akcii volejbalového turnaja seniori sa dohovorili o ďalšej akcii, spoločnej opekačke. Tak v nedeľu po obede 10. júla 2016 o 13°° hodine zišla sa skupina seniorov na Baranovke. Opiekli si slaninku, špekáčiky a klobásky. Z domu si doniesli koláče a dobré občerstvenie. V dobrej pohode a za veľmi dobrého počasia spoločne strávili nedeľňajšie popoludnie. Zopár detí sa vyšantilo na lúke okolo chatky. Tešíme sa na ďalšie spoločne prežité chvíle.  Viac vo fotogalerií. (Peter Kimák st.)

Smilno oslávilo sv. vierozvestcov Cyrila a Metoda volejbalom a Smilnianským zakrúcaníkom Na sviatok solúnskych vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda,  5. júla, v našej obci sa usporadúva volejbalový turnaj o pohár starostu obce. Tento rok bol tým asi najvydarenejším. Už v ranných hodinách starosta obce, obecné zastupiteľstvo a predsedníčka JDS v obci privítali hostí z partnerskej Gminy DUBIECKO z Poľska. V sviatočný deň sme sa spoločne zúčastnili bohoslužby v našom kostole. Po skončení omše našíi hosťom bol podaný  obed. Hneď potom nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z Poľska a naše deti zo Smilna. Kultúrny program ukončila seniorka JDS Helena Marcinová, ktorá predniesla nádhernú prózu od slávneho poľského spisovateľa Henryka Sienkiewicza „ QUO VADIS“. Následne sa všetci presunuli ku základnej škole kde sa začal volejbalový turnaj, do ktorého sa zapojilo 6 družstiev. Víťazom sa stalo družstvo Maskoti. Starosta obce a zastupiteľstvo prítomným ponúkli občerstvenie guľášom a pivom. Aj tento rok bol volejbalový turnaj sprevádzaný akciou seniorov JDS  Smilno  „2. ročník Smilnianský zakrucaník“.  Na výzvu senioriek, naše smilňanské šikovné gazdinky upiekli veľmi chutné záviny  (zakrucaníky) s rôznymi náplňami (orechové, makové, kakaové......). Samozrejme, že záviny (zákrucaníky) pekne poukladali do šóru, ocukrovali a pomerali. Tohoročný  „Smilnianský zákrucaník“ meral úctyhodných 22 metrov a 63 centimetrov, čo je nový rekord. Po pokrájaní nasledovala chutná hostina pre všetkých prítomných. Veľmi výborná nálada a atmosféra bola umocnená peknými ľudovými piesňami, ktoré boli zaspievané speváckou skupinou senioriek JDS Stebník, hosťami z Dubiecka a speváckou skupinou senioriek našej JDS Smilno. Organizátori nezabudli ani na našich najmenších. Vyšantili sa na trampolíne  a atrakciou bol Skákací hrad pre deti, a ako občerstvenie okrem chutného guľáša, závinov aj kofola. Už teraz  sa tešíme na budúci rok.  Daj nám Bože zdravie. Viac vo fotogalérií. (Peter Kimák st.)

Júlová členská schôdza seniorov JDS Smilno Podľa časového plánu s menším oneskorením 3. júla sa uskutočnila riadna členská schôdza JDS Smilno. Členskú schôdzu otvorila a po schválení programu viedla predsedníčka Elena Kimáková. Vyhodnotila aprílovú členskú schôdzu, informovala o zasadnutí okresnej rady JDS v Bardejove zo dňa 17. júna 2016, vyhodnotila účinkovanie družstva našej ZO JDS na oblastných a okresných športových hrach seniorov. V ďalšej časti schôdze poblahoželali jubilantom našej základnej organizácie: Júliusovi BARANOVI, Helene KRAVČIKOVEJ, Alžbete VELIČKOVEJ, Veronike PETRUŠOVEJ a Anne MAČUŠOVEJ, odovzdali im sladký darček a zaspievali peknú pieseň ŽIVITYJE ĽUDYJE. Potom prerokovali prípravu spoluúčasti volejbalového turnaja akciou „Smilnianský zakrucaník“. V diskusii boli prehodnotené ostatné činnosti tykajúce sa základnej organizácie. Viac vo fotogalérií. (Peter Kimák st.)

Seniori bardejovského okresu športovali v Zborove V sobotu 18.júna v Zborove prebehli Okresné športové hry seniorov. Na týchto hrach bolo zúčastnených  34 družstiev z jednotlivých základných organizácií. Medzi nami boli aj pozvaní hostia z Olomouca a Gorlíc. Na týchto hrach boli vyhodnotené iba tri najlepšie družstvá  a najlepší jednotlivci v kategórii seniorka, senior. Nám sa nepodarilo  v silnej konkurencii zopakovať úspechy z Oblastných hier v Stebníku. Aj tak touto cestou vyslovujeme poďakovanie nášmu družstvu v zložení : J. Baranová, A. Majcherová, M. Tomiková, B. Paľová, G. Šimcováa Fr. Lacek  za účasť a reprezentáciu obce. Boli aj také  základné organizácie z jednotlivých obci čo sa nezúčastnili Okresných športových hier. Viac vo fotogalerii. (Peter Kimák st.)

Obhliadka kaplniek Na aprílovej členskej schôdzi ZO JDS okrem záležitosti organizácie seniori sa zaoberali možnosťou výstavby kaplnky Panny Márie v okolí nášho kostola. Celú vec rozdiskutovali s členmi kostolnej hospodárskej rady. Následne skupinka senioriek 14. júna 2016 sa vybrali do blízkej poľskej obce TYLICZ, aby obhliadkou „Ružencovej záhrady“ sa inšpirovali a pokúsili sa vybrať vhodnú kaplnku ku nášmu kostolu. Touto cestou vyzývame všetkých občanov obce, aby pomohli pri dobrom výbere kaplnky Panny Márie a vhodného výberu miesta umiestnenia pri našom kostole. Viac vo fotogalérií.   (Peter Kimák st.)

Seniori Smilna bodovali v Stebníku V sobotu 28.mája 2016 sa konal 2.ročník oblastných športových hier seniorov tentoraz v Stebníku. Zúčastnili sa súťažné družstva seniorov ZO JDS zo štyroch obci : Zborov, Smilno, Beloveža, Stebník ako usporiadateľská ZO JDS. Seniori z obce Komárov svoju neúčasť ospravedlnili. Našu ZO JDS a obec reprezentovalo osemčlenné družstvo v zložení E. Kimáková, J. Baranová, A. Majcherová, G. Šimcová, M. Tomiková, M. Baranová, A. Mačušová, Fr. Lacek a rozhodcovia J. Lukač, M. Kravčik. Na týchto hrach ich sprevádzal starosta obce Bc. Vladimír Baran. Naše súťažné družstvo získalo celkovo sedem medailí. V jednotlivých športových kategóriách obsadili dvakrát 1. miesto, dvakrát 2. miesto a trikrát   3. miesto. Za najúspešnejšieho seniora na športových hrach vyhlásili Fr. Laceka. Športové hry sa udiali vo veľmi dobrej atmosfére o ktorú sa postarali usporiadateľa zo Stebníka. Dobrej nálade a priebehu sa pričinili starostovia jednotlivých obci a predsedníčka OO JDS Mgr. Anna Petričová a zástupcovia okresného a mestského úradu z Bardejova. Športovcom gratulujeme, prajeme im veľa zdravia a nech naberú veľa síl, lebo ich 18.júla čakajú okresné športové hry seniorov v Zborove. Ďalej pripomínam, že na budúci rok 2017 bude usporiadateľskou organizáciou 3. oblastných športových hier ZO JDS Smilno.

Seniori sa zamýšľajú nad kaplnkou Vychádzajúc z časového plánu práce na tento rok výbor ZO JDS zvolal na 17. apríla riadnu členskú schôdzu. Členskú schôdzu podľa navrhnutého a schváleného programu otvorila a viedla predsedníčka ZO JDS p. Elena Kimáková. Bola vyhodnotená výročná členská schôdza a poriadané akcie ako : oslava MDŽ, výroba Veľkonočných ozdôb za účasti deti našej základnej školy, brigády upratovania kostolnej lúky a príprave ďalších akcií ako : súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v Bardejove, Oblastné športové hry seniorov v Stebníku, Okresné športové hry seniorov s Zborove, rekondičné pobyty v kúpeľných domoch, zahraničná rekreácia v Grécku. Jubilantov ZOJDS odmenili úprimnou gratuláciou, sladkým darčekom a peknou piesňou Živityje ľudyje. Na ďalšiu časť schôdze boli pozvaní zástupcovia hospodárskej rady miestnej cirkvi Ing. M. Horbaj, M. Barnová a A. Paľová kde sa spoločne zamýšľali nad výstavbou kaplnky Panny Márie v okolí budovy kostola. Aj touto cestou vyzývajú všetkých občanov obce k dobrým návrhom výstavby. V prípade úspešným návrhom a zahájenia výstavby kaplnky prosíme verejnosť našej obce o materiálno – finančnú pomoc.

Seniorky Smilna na návšteve DSS sv. Kozmu a DamiánaTri týždne po Veľkej noci 15. apríla 2016 na pozvanie Mgr. Ivety Gmitterovej, pracovníčky Domu sociálnej starostlivosti sv. Kozmu a Damiána z Nižnej Polianky seniorky speváckej skupiny ZO JDS Smilno svojim spevom prišli potešiť ubolené srdcia tamojších pacientov. Seniorky  A. Greškovičová, A. Mačušová, J. Baranová, B. Vaľová, M. Baranová, E. Kimáková, H. Marcinová v doprovode harmonikára Petra Kavuľu predniesli niekoľko ľudových a Mariánskych piesni. Seniorka H. Marcinova potešila pacientov nádherným umeleckým prednesom prózy. Nakoniec spolu pacienti a naše seniorky si zaspievali známu ľudovú pieseň: A od Prešova. V ďalšej časti návštevy pracovníčka Domu soc. starostlivosti Mgr. I. Gmitterová za sprievodu niekoľkých pacientov ukázali našim seniorkám ich priestory ako pracovne dielničky výtvarnej zručnosti a nádhernú kaplnku zasvätenú svätcom Kozmovi a Damiánovi. Všetci sa tešili z nádhernej a dojímavej atmosféry. Pri odchode pacienti vyjadrili úprimne potešenie s nádejou ďalšieho spoločného stretnutia a prežitia krásnych chvíľ.

Veľkonočné kreácie Veľká noc sa blíži a s ňou sa čoraz viac objavuje v obchodných domoch i v našich príbytkoch krásna výzdoba. Po vzájomnej dohode predsedníčky OZ JDS Smilno Eleny Kimákovej a riaditeľky ZŠ Smilno Mgr. Silvie Gujdanovej sa dňa 15.3.2015 stretli v salóniku Kultúrneho domu v Smilne tunajší seniori so žiakmi Základnej školy na spoločnej hodine výtvarníctva. Účelom bolo predviesť našim deťom spôsoby maľovania resp. zdobenia veľkonočných kraslíc. Seniorky Jozefína Baranová a Elena Kimáková predviedli zdobenie kraslíc včelím voskom a rôznymi farbami. Prizvaní hostia Mgr. Iveta Gmitterová ukázala deťom rôzne druhy zdobenia vajíčok ako je nešitý patchwork, čipkované vajíčka a iné rôzne druhy veľkonočných ozdôb. Júlia Blažeková ukázala deťom náročný, ale veľmi pekný spôsob zdobenia vajíčok vyškrabovaním pomocou ostrého noža orezávača. Členka ZO JDS Smilno Jana Majcherová predviedla deťom výrobu ozdobných zajacov zo sena ako aj maľbu na brezové drevo . Obidve strany – deti a seniorky sa tešili z dobrej atmosféry, ktorá vládla počas celého stretnutia. Deti si mohli vyskúšať všetky techniky a vlastnými výtvormi si skrášlili vstupné priestory Základnej školy. Táto nádherná akcia sa udiala pod záštitou starostu obce Bc. Vladimíra Barana. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Oslava sviatku žien Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Smilne zvolala svojich členov na posedenie kde spoločne oslávili sviatok žien – MDŽ. Z poverenia výboru slávnostné posedenie otvoril a viedol člen Jednoty dôchodcov Peter Kimák. V úvodnej časti oboznámil prítomných o histórii vzniku sviatku žien, ktorý je v dnešnej dobe tak zatracovaný. V ďalšej časti starosta obce Bc. Vladimír Baran vyzdvihol prácu a starostlivý prístup žien v každodennom živote ako aj významné postavenie žien v celosvetovej spoločnosti. Po krátkom vystúpení obdaroval prítomné ženy, členky Jednoty dôchodcov kytičkou a čokoládou. Príjemnú pohodu stretnutia spríjemnili žiaci našej Základnej školy, ktorí zarecitovali zopár pekných básni a mladý Benjamín Harňák zahral na husliach. V závere kultúrneho programu Helena Marcinová predniesla krásnu prózu. Prítomné členky sa tešili z milého prekvapenia, ktoré pripravila základná organizácia dôchodcov a starosta obce.

ZO JDS bilancovala Dňa 13.februára 2016 sa uskutočnila výročná schôdza základnej organizácie Jednoty dôchodcov V Smilne v zmysle časového harmonogramu Bardejovskej okresnej organizácie. Výročnú schôdzu otvoril a viedol člen revíznej komisie ZO Peter Kimák. Po úvodnom privítaní členov a hostí pokračovali v rokovaní podľa schváleného programu. Predsedníčka základnej organizácie Elena Kimáková predložila správu o činnosti ZO, ďalej predsedníčka revíznej komisie Gabriela Šimcová predložila správu o hospodárení ZO. V ďalšej časti bol schválený plán činnosti na rok 2016, rozpočet na rok 2016 ako aj prijaté uznesenie z výročnej členskej schôdze. V diskusii zástupcovia predsedníctva Okresnej organizácie Mgr. Helena Juročková a RSDr. Vasiľ Hudák zhodnotili doterajšie pôsobenie základnej organizácie a odovzdali ďakovné diplomy za aktívnu činnosť. Starosta obce Bc. Vladimír Baran poďakoval sa seniorom za aktivity počas roka a krátko oboznámil o ďalšom rozvoji obce Smilno. Nezabudlo sa ani na jubilantov základnej organizácie, ktorým sa pekne zablahoželalo do ďalšieho života a bol im odovzdaný sladký darček a zaspievaná pekná pieseň. Nakoľko sa začalo pôstne obdobie spevácka skupina základnej organizácie obohatila výročnú schôdzu zaspievaním pekných mariánskych piesni. Po oficiálnej časti schôdze bolo podané občerstvenie.

Doskové hry Základná organizácia Jednoty Zborov dňa 23.januára 2016 usporiadala doskové hry pre seniorov. Predseda ZO Ing. Ladislav Mňahončak pozval aj seniorov našej základnej organizácie ako výmennú akciu za predošlý rok. Zo Smilna sa tejto akcie zúčastnilo 7 seniorov. Všetci sa tešili príjemnej pohode a za pekne prežité sobotňajšie popoludnie.

Dôchodcovia v Smilne majú svoju organizáciu od 8.2.2014

     V novembri 2013 starosta obce, p. Miroslav Petruš, zvolal posedenie dôchodcov, na ktoré pozval aj zástupcov Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska z Bardejova. Slovo dalo slovo a tak na deň 8.2.2014 bola zvolaná ustanovujúca schôdza, na ktorej bola založená Základná organizácia JDS Smilno. Členská schôdza si zvolila 5-členný výbor a 3-člennú kontrolno-revíznu komisiu. Za predsedkyňu ZO bola zvolená Elena Kimáková, za pod­predsedu Emil Lacek, za tajomníčku Božena Vaľová, za pokladníčku Anna Greškovičová a členku výboru Anna Mačušová. Za predsedkyňu revíznej komisie bola zvolená Gabriela Šimcová a členmi revíznej komisie sa stali Helena Marcinová a Peter Kimák.

Seniori v Smilne

     Organizácia je nezisková a na svoju činnosť môže využívať finančné prostriedky z členských príspevkov, z milodarov od sponzorov a z 2% vyúčtovania daní fyzických osôb, ktorí poukážu pre organizáciu. Dostáva aj dotácie od obce, ktorá túto organizáciu s radosťou podporuje.
    Spolu už má viac ako 50 členov, avšak noví záujemcovia ich len potešia. Svoju činnosť zameriava na aktivity okresnej organizácie.
     V rámci vlastných aktivít majú rôzne posedenia, vystúpenia, športové dni, aj s inými ZO JDS z okresu, opekanie pri ohni a iné. Ženy sa dvakrát týždenne, t.j. utorok a štvrtok o 19.00 hod, schádzajú na kondičné cvičenie pre upevnenie svojho zdravia. Cviky na posilnenie fyzickej kondície a spevnenie tela predvádza pani Bronislava Paľová.
    Naša organizácia sa môže pochváliť už aj veľkým úspechom. Pani Helena Marcinová sa zúčastnila na okresnej súťaži Kalinčiakovo Záturčie, kde obsadila 1. miesto v recitovaní prózy, konkrétne ukážky od autora Petra Štrelingera - Kto upratuje. Domov si odniesla diplom, vecné ceny, ale hlavne dobrý pocit. Takto automaticky postúpila aj na celoslovenské kolo, kde reprezentovala našu obec, ale aj okres Bardejov a to spolu s Mgr. Annou Ďuríkovou, ktorá skončila na 2. mieste. Prvý ročník celoslovenských prehliadok v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov sa konal dňa 31.5.2014 v Martine. Súťaže sa spolu zúčastnilo 30 recitátorov, predsedom poroty bol Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš. Pani Marcinová tu zvíťazila a získala diplom za osobnostný prístup recitátora, pôsobivosť prednesu a dramatickú prípravu predlohy (zdroj: časopis 3.vek, č.1-2/2014).

     Ďalšou aktivitou pre našich seniorov boli Okresné športové hry v Marhani konané dňa 14. júna 2014. Hier sa zúčastnilo zhruba 400 seniorov z 29 základných organizácií. Obec Smilno reprezentovali 9 členovia, ktorí sa umiestnili na peknom 4. mieste. V rámci jednotlivcov sa 3. miesto ušlo pani Elene Kimákovej, v streľbe zo vzduchovky sa dobre umiestnil aj pán Vladimír Mačuš.
    Malou, ale veľmi vydarenou akciu, bola aj opekačka na lúke pri chatke v Smilne. Zorganizovala sa v deň sviatku Cyrila a Metoda, 5. júla 2014. Zišlo sa tam 21 ľudí, avšak nielen seniorov. Každý si so sebou priniesol to, čo má rád, na niečo sa predtým poskladali a nakúpili. Sedelo a zabávalo sa dlho, panovala dobrá nálada.

     Naši seniori sa zúčastnili dňa 6.9.2014 aj na dožinkových slávnostiach v Bardejove. Konala sa na radničnom námestí, ale úvodný alegorický sprievod vozov prechádzal cez viaceré časti mesta. Predsedkyňa, pani Kimáková, sa aktívne zapojila aj do prekonania celoslovenského rekordu v dĺžke dožinkového koláča - jeden napiekla aj ona. Rekord sa podarilo hravo prekonať a výsledná dĺžka koláča po spojení všetkých závinov dokopy bola 52,46 m. Sprievodným programom boli vystúpenia viacerých folklórnych súborov, ukážka poľnohospodárskych strojov a techniky, mlátenie slamy cepmi a pod. 

     Členské schôdze ZO JDS Smilno sa konajú pravidelne podľa ich harmonogramu v sále Obecného úradu v Smilne. Ďalšie sa konali dňa 21.9. a 19.10.2014. Snahou predsedkyne, aj ostatných členov, je spojiť ich stretnutia s nejakým sprievodným podujatím, čo sa im úspešne darí. V septembri sa konala výstava ,,Dary Zeme", teda malé dožinky, kde sa prezentovalo to najlepšie a najkrajšie z vypestovanej úrody. O mesiac neskôr išlo o výstavu obrazov talentovaných maliarov rôzneho veku z našej obce. Najmladšou autorkou bola len 9-ročná Tamara Kimáková. Obe akcie sa veľmi vydarili, čo našim dôchodcom dodalo odhodlanosť pri organizovaní ďalších podujatí.
    Vianočná členská schôdza sa konala dňa 30.12.2014 v sále Obecného úradu v Smilne, zúčastnili sa takmer všetci jej členovia. Po skončení oficiálneho programu nasledovalo krátke vystúpenie detí, ktoré pekne zaspievali koledy a zavinšovali. Následne sa podávala chutná kapustnica a iné občerstvenie.

AKTIVITY ZO JDS SMILNO - ROK 2015 

     ZO JDS SMILNO oslávila svoje prvé narodeniny. Áno, je to už rok od jej založenia, má viac členov, jej činnosti a aktivity si pochvaľuje aj predsedkyňa OO, Mgr. Anna Petričová. Bola pozvaná na ich prvé stretnutie v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 16.2.2015 v sále OcÚ. Prítomná bola tiež tajomníčka Jurečková z Bardejova a Ing. Mňahončák, predseda ZO JDS Zborov. Stretnutie bolo spestrené kultúrnym programom žiakov zo ZŠ, peknú scénku z dedinského prostredia zahrali samotní členovia organizácie, ktorí si nakoniec s chuťou zaspievali.

     Na sviatok sv. Valentína, 14.2., boli smilnianski seniori zo speváckeho zboru pozvaní Ing. Mňahončákom do Zborova na fašiangové posedenie. Všetkých prítomných potešil svojim spevom tiež mužský spevácky zbor zo Zborova, o zábavu sa postaral aj p. Juraši.

     Dňa 20.2. sa konala v Seniorcentre v Bardejove výročná schôdza, na ktorú boli pozvaní členovia speváckeho spolku zo Smilna. Bola to pre nich veľká česť, keďže v sále bol prítomný predseda Ústredia JDS, Ing. Ján Lipianský, PhD. z Bratislavy. Zúčastnení bilancovali činnosť jednotlivých združení v rámci Slovenska, rozprávali sa o živote seniorov v rámci spoločnosti. Zaujímavosťou je, že celkový počet členov v rámci Slovenska je 82 448, z toho najviac má práve bardejovský okres.

     Ďalšou vydarenou akciou boli doskové hry, ktoré si seniori zahrali v salóniku Obecného úradu v Smilne. Konali sa 8. marca, pričom všetky prítomné ženy zároveň oslávili aj svoj sviatok - MDŽ. Zablahoželal im tiež starosta Smilna, ktorý si prišiel zahrať človeče. Zo Zborova prišli 5 muži, tí si zahrali šach.

     Na dňa 19.4. pripadla ďalšia riadna členská schôdza v sále Obecného úradu v Smilne. Prítomných privítala predsedkyňa, p. Elena Kimáková, ktorá viedla stretnutie podľa vopred pripraveného programu. V diskusii sa porozprávali o viacerých budúcich akciách a výletoch. Nezabudli ani na svojich narodeninových oslávencov, ktorým srdečne zablahoželali.
     Koncom apríla sa uskutočnil výlet do Košíc na predstavenie Na skle maľované, ktoré sa odohralo na Malej scéne v Štátnom divadle. Výlet bol organizovaný Okresnou organizáciou JDS Bardejov, zo Smilna sa zúčastnili 3 ženy.

     Na futbalovom ihrisku v Zborove sa dňa 9.5.2015 uskutočnili Obvodné športové hry seniorov. Zúčastnili sa ich 3 obce - Zborov, Smilno a Stebník, súťažilo sa vo viacerých disciplínach.
    Významným kultúrnym podujatím bola celokrajská prehliadka seniorov v umeleckom prednese prózy a poézie - Kalinčiakovo Záturčie. Konala sa dňa 26.5.2015 v Bardejove. Pani Marcinová zo Smilna zvíťazila v prednese prózy a automaticky postúpila na celoslovenskú prehliadku tejto súťaže.

     Ďalšie členské schôdze sa konali v termínoch 24.5. a 21.6. Počas júnového stretnutia dôchodcov sa usporiadala výstava s názvom - Ručne vyrobené veci. Občania sa mohli prísť pozrieť na krásne maľované alebo vyšívané obrazy, obrusy, drevené hračky, pletené košíky či čelenky z kvetov. Svoje výrobky prišli ukázať deti, mládež aj dospelí. 

     Medzi týmito 2 schôdzami si naši seniori najprv pri chate na Baranovke posedeli pri ohnisku a poopekali si. V besiedke mali pripravené bohaté občerstvenie, pri ktorom sa dobre zabavili, zaspievali a porozprávali. Toto príjemné nedeľné popoludnie pod lesom sa konalo 7.6.2015, o pár dní na to, t.j. 11.6. si kvalitne zašportovali na ihrisku v Raslaviciach. Tieto Okresné športové hry seniorov zorganizovala OO JDS Bardejov, na ktorých si spolu v zaujímavých disciplínach zasúťažilo viac ako 330 ľudí, zo Smilna prišli 12.

     Po opekačke v Smilne, na ktorú prišli aj hostia zo Stebníka, išli po pozvaní naši seniori zo Smilna na opekačku do Stebníka. Tá sa konala dňa 23.7.2015 v príjemnom prostredí a dobrej spoločnosti. Po výdatnom lejaku sa nakoniec vyjasnilo a všetci prítomní sa mohli zabávať až do večera.
    Keďže sa spevácke vystúpenia nášho seniorského speváckeho spolku páčia mnohým ľuďom a radi ich aj pozývajú na svoje podujatia, ďalšie pozvanie bolo do Sociálneho a ošetrovateľského centra In Vita v Zborove. Dňa 28.7. potešili ľudovými a kresťanskými piesňami s ladnými tónmi huslí pacientov a personál v tomto zariadení. Všetci ich so záujmom počúvali, bol to pre nich pekný zážitok, keďže takéto vystúpenia tam nie sú často.

     Ďalšia riadna členská schôdza sa konala dňa 6.9. v sále Obecného úradu. Po jej skončení tradične zablahoželali narodeninovým oslávencom, potom sa podávalo jedlo. Medzitým p. Kimáková s p. Kravčíkovou zahrali peknú vtipnú scénku, na ktorej sa všetci nasmiali.
    Spestrením ďalšou schôdze členov bol 2. ročník výstavy Plody Zeme. Zahájila sa dňa 17.10. počas tohto stretnutia, na ktoré boli prizvaní aj predsedovia ZO JDS Zborov a Stebník a OO JDS Bardejov. S pekným kultúrnym programom sa predstavili žiaci ZŠ, neskôr zaspieval spevácky spolok seniorov, s prednesom prózy vystúpila p. Marcinová.

    V súťaži Babička Prešovského kraja 2015, ktorej finále sa konalo dňa 22.10. v sále ZUŠ Michala Vileca v Bardejove, za našu obec bola vybratá pani Anna Greškovičová, ktorá spĺňala podmienky na prihlásenie do súťaže. Síce nezvíťazila, ale aspoň dobre reprezentovala Smilno.

Kalendárny rok 2015 ukončili seniori spoločným povianočným stretnutím dňa 28.12. pri jedličke a „silvestrovskej kapustnici“. V oficiálnej časti predsedníčka ZO JDS informovala prítomných o ďalších akciách Okresnej organizácie JDS. Ako je pekným zvykom pri spoločných stretnutiach, tak aj dnes boli jubilanti našej ZO JDS odmenení sladkým darčekom a peknou piesňou. V závere stretnutia predniesli jednotliví členovia koledy a vinše k Novému roku. Nakoniec si pochutnali na dobrej gazdovskej kapustnici.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok