Symboly obce

     Každá obec má už od dávnych čias a svojej prvotnej histórie vlastné symboly vyobrazené v rozličných podobách. Sú to hlavne erby, vlajky a pečate, ktorých farby, vzor či tvar majú svoj veľký význam, ich podoba nie je náhodná, ale charakterizuje tradície, život v konkrétnej oblasti, území. Kedysi slúžili na rozlišovanie rytierov, panstiev, usadlostí. V súčastnosti má každá obec svoje vlastné symboly upravené podľa pravidiel heraldiky. 
    Obec má právo na vlastné symboly a ak ich má je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

     Posviacka erbu, pečate a vlajky obce Smilno sa uskutočnila počas slávnostnej svätej omše dňa 8.11.1988 o 15.00 hod v kostole sv. Štefana Kráľa. Omšu slúžil pomocný biskup Mons. Bernard Bober, prítomní boli tiež dekan Jozef Jurko - správca bardejovskej farnosti a naši vtedajší kňazi - Ján Švec-Babov, M. Raškovský a S. Radvanský. Mons. Bober posvätil erb, na ktorom je znázornený muž, ktorý na vôdzke vedie vola - ťažné zviera. Tie boli v spomínanom období nápomocné pri zabezpečovaní obživy a ostatných potrieb rodiny. Na pečati je to isté vyobrazenie ako na erbe, ktorý zdobí budovu Obecného úradu v Smilne.

Erb obce Smilno tvorí:

smilno-erbV modrom poli Štítu na zelenej pôde zlatý (žltý) býk so striebornými (bielymi) kopytami, rohami a koncom chvosta a vedľa neho stojaca strieborná (biela) postava sedliaka so zlatými (žltými) topánkami, klobúkom a ohlávkou v ruke.

Štít: neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z r. 1787 je uložený v Štátnom oblastnom archíve v Prešove. Na pečati s kruhopisom SIGIĽ. SMILNO. 1787 (Pečať Smilna 1787) je vyobrazený na pôde vôl, vedľa neho sedliak s ohlávkou v pravej ruke. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia bolo odporúčané, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít sa zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.
Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).
Predkladaný návrh sa stane platným erbom obce Smilno po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom. 

Vlajka obce pozostáva zo 4 zvislých pruhov bielej 1/4, zelenej 1/4, žltej ¼ a modrej ¼ farby. Ukončená je 3 cípmi, t.j. dvoma zástrihmi.

  Pečať obce                               vlajka                                           Pečať obce Smilno                              Vlajka obce Smilno


Ideový návrh: PhDr. Peter Kónya 
Grafický návrh: firma L.I.M., Prešov

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok