Komisie

KOMISIE V OBCI SMILNO

° Komisia pre ochranu verejného záujmu

Za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu bol zvolený p. Emil Tomik. Ďalšími jej členmi sú p. Marek Kravčík a p. Bedřich Velička

 

§ 15
Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

OBECNÁ RADA 

V obci Smilno sa zriadila dňa 13.12.2014 na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva aj Obecná rada. Pozostávala z 3 zvolených členov. Od 7.12.2016 sa znížil počet členov Obecnej rady na 2, ktorými sú:

° Špak Vladimír
° Randár Jozef

 

§ 14
Obecná rada
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí OZ na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže OZ kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení OR sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.
(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom OZ. Plní úlohy podľa rozhodnutia OZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia OR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok