Dane a poplatky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Smilno č. 1/2012 o miestnych daniach

orná pôda 0.1785 Eur/m2 
trvalé trávnaté porasty 0,0444 Eur/m2
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32 Eur/m2
stavebné pozemky 13,27 Eur/m2
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,14 Eur/m2
stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe 0,033 Eur/m2
za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 0,033 Eur/m2
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,099 Eur/m2
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,132 Eur/m2
priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu 0,165 Eur/m2
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 0,331 Eur/m2
ostatné stavby 0,10 Eur/m2
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0,024 Eur/m2
Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Smilno je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,033 Eur/m2
za každý aj začatý m2 za nebytové priestory 0.033 Eur/m2
za každý aj začatý m2 za nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,033 Eur/m2
ročná sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok 5,00 Eur
umiestnenie stavebných zariadení všetkého druhu a skládok materiálu - individuálni stavebníci so stavebným povolením 0,033 Eur/m2
iné skládky než stavebný materiál: za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 0,033 Eur/m2
novinové stánky mesačne a za každý aj začatý m2 1,327 Eur/m2
umiestnenie reklamného zariadenia za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 0,497 Eur/m2
umiestnenie prenosných garáží na základe povolenia mesačne 1,659 Eur
umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 0,165 Eur/m2
umiestnenie drobných zábavných zariadení /kolotočov, strelníc, hojdačiek a ostatné/za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 0,099 Eur/m2
iný záber verejného priestranstva, ktorý nie je možné zdaniť zaradiť medzi ostatné dane za užívanie verejného priestranstva 0,099 Eur/m2
za osobu a prenocovanie 0,33 Eur
za jeden predajný automat a kalendárny rok 33,20 Eur
za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 33,20 Eur

 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za úkony:

pdfVýber zo sadzobníka správnych poplatkov od 1.4.2024644.86 KB

pdfSadzobník cien za poskytované služby obcou Smilno 348.9 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok