VZN obce

docVZN č.2/2008 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú nákladov a určení podmienok úhrady v školskej jedálni31.5 KB


docVZN č.2/2009 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi100 KB

docVZN č.3/2009 - o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia46 KB

docVZN č.2/2010 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zriadených na území obce Smilno na rok 201141.5 KB

docVZN č.1/2010 - zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Smilno114 KB

docVZN č.1/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za ubytovanie27.5 KB

docVZN č.2/2011 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnu úhradu nákladov na školského klubu detí, ktorého zriaďovaťeľom je obec Smilno27 KB

docVZN č.5/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady83 KB  

pdfVZN č.1/2012 o miestnych daniach + Dodatok č.3/2014422.54 KB

pdfVZN č.2/2013 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce + dodatok č.1/2014512.37 KB

pdfVZN č.3/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí1.08 MB

pdfVZN č.4/2013 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.79 MB

pdfDodatok č. 2 k VZN č. 4/2013214.81 KB - platný od 1.1.2018

pdfVZN č.5/2013 - Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Smilno385.33 KB

pdfVZN č.6/2013 - o chove, vedení a držaní psov na území obce Smilno2.36 MB


 pdfVZN č.1-2014 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa1.81 MB

pdfVZN č.2-2014 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Smilno364.78 KB

pdfVZN č.3-2014 Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií1.3 MB

 pdfVZN č.4-2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ + Dodatok č.2-2014229.04 KB

pdfVZN č.5-2014 o podmienkach poskytovania dotácie308.27 KB 
pdfVZN č.6-2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach233.97 KB 
pdfVZN č.7-2014 o vylepovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií215.11 KB
pdfVZN č.8-2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ5.58 MB

pdfVZN č. 1/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Smilno213.42 KB

pdfVZN č. 1 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smilno443.72 KB

pdfVZN č. 2/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Smilno227.41 KB

pdfVZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka, na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a určení podmienok úhrady školskej jedálni218.12 KB - zrušené

pdfVZN č. 2/2017 o poskytovaní príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku240.08 KB

pdfVZN č. 3/2017 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení zriadených na území obce Smilno228.31 KB

pdfVZN č. 1/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole210.94 KB

pdfVZN č. 2/2018 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Smilno228.51 KB

pdfVZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku v školskej jedálni221.82 KB

pdfVZN č. 2/2019 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Smilno42.8 KB

pdfDodatok č. 3 k VZN 4 2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho Dodatku č. 2208.77 KB

pdfDodatok č. 1 k VZN 1 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smilno207.63 KB

pdfDodatok č, 1 k VZN 1/2018 o určení poplatku za pobyt detí v materskej škole - NÁVRH33.86 KB

pdfVZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Smilno42.94 KB


 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok