VZN obce

docVZN č.3/2009 - o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia46 KB
pdfVZN č.1/2012 o miestnych daniach + Dodatok č.3/2014422.54 KB - platné do 31.12.2022

pdfVZN č.2/2013 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce + dodatok č.1/2014512.37 KB - platné do 31.12.2023

pdfVZN č.6/2013 - o chove, vedení a držaní psov na území obce Smilno2.36 MB

 pdfVZN č.2-2014 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Smilno364.78 KB - platné do 31.5.2023

pdfVZN č.3-2014 Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií1.3 MB

pdfVZN č.5-2014 o podmienkach poskytovania dotácie308.27 KB

pdfVZN č.6-2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach233.97 KB 

pdfVZN č.7-2014 o vylepovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií215.11 KB

pdfVZN č. 1 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smilno443.72 KB

pdfVZN č. 2/2017 o poskytovaní príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku240.08 KB

pdfVZN č. 1/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole210.94 KB

pdfVZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku v školskej jedálni221.82 KB

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smilno205.92 KB

pdfDodatok č, 1 k VZN 1/2018 o určení poplatku za pobyt detí v materskej škole 3.86 KB

pdfDodatok č. 2 k VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmia drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smilno455.24 KB

pdfVZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady522.13 KB - platné do 31.12.2023

pdfVZN č. 2/2022 o miestnych daniach660.77 KB

pdfVZN č. 3/2022 Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Smilno616.96 KB

pdfVZN č. 4/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Smilno245.65 KB

pdfVZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a určení podmienok úhrady v školskej jedálni321.7 KB

pdfVzn č. 3/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, ktorého zriaďovateľom je obec Smilno1.08 MB- platné do 31.12.2022

pdfVZN č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Smilno a na činnosť centier voľného času303.25 KB

pdf VZN č. 1/2023 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Smilno418.37 KB

pdfZásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smilno (od 1.1.2024)538.26 KB

pdfVZN č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22.34 KB

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok