Zverejnenie zámeru

Obec Smilno zastúpená starostom Bc. Vladimírom Baranom

zverejňuje zámer

previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písmeno e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

- prenechať majetok obce do nájmu a to:

-          1) parcela Registra „C“ č.404/4, o výmere 1470 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 687 Správy katastra, pre okres: Bardejov, obec: Smilno, katastrálne územie: Smilno

-          2) parcela Registra „C“ č.391, o výmere 416 m2, druh: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 687 Správy katastra, pre okres: Bardejov, obec: Smilno, katastrálne územie: Smilno

za účelom výstavby nájomného bytového domu s 8 nájomnými bytmi.

Celé znenie zámeru nájdete TU: pdfZverejnenie zámeru obce Smilno prenechať majetok do prenájmu za účelom výstavby nájomného bytového domu447.27 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok