Október 2021 - mesiac úcty k starším

jds

Vážené seniorky, seniori, vážené babky a dedkovia,

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Vás touto cestou chceme pozdraviť. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre dobro našej obce a tým aj malého kúska Slovenska.
     Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.  To vystriedalo detstvo Vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. Svoje pracoviská ste prenechali mladším, aby vytvárali nové a väčšie hodnoty pre rodiny a spoločnosť, aby zveľaďovali svoje príbytky a zabezpečovali svoje rodiny po hmotnej a duchovnej stránke.

     Bolo zvykom aj v našej obci Smilno, že v mesiaci október alebo november, starosta obce v spolupráci so základnou organizáciou seniorov – ZO JDS a obecným zastupiteľstvom zorganizovali spoločné posedenie všetkých starobných dôchodcov obce na znak úcty a vďaky. Vždy to bolo s pekným kultúrnym programom detí z našej základnej školy. Tohto roku vzhľadom na zlú a neustále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu znova nie je možné uskutočniť spoločné posedenie. Veríme, že o rok bude situácia iná.

     Blížia sa sviatky Všetkých svätých, Dušičky, následne Vianoce, prosíme Vás, buďte opatrní a disciplinovaní, dodržujte hygienikmi stanovené predpisy, noste respirátor, kde je to potrebné a dodržujte odstupy. Buďme všetci zodpovední voči sebe aj voči ostatným. Zdravie je to najvzácnejšie, čo máme.

     Pokojný a požehnaný dušičkový čas praje Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Smilne.

Dedko babkaruky

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok