Konsekrácia oltára a kostola sv. Štefana Uhorského

P1120350
Aj veriaci v Smilne sa dočkali ukončenia stavebných prác na prístavbe novej sakristie, prestavby vnútorných priestorov kostola sv. Štefana Uhorského a osadenia nového mramorového oltára a ambonu. Všetky tieto práce viedli ku konečnému cieľu a to konsekrácii oltára a celého kostola. Slávnostnú ceremóniu konsekrácie celebroval jeho excelencia košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober spoločne za prítomnosti všetkých troch kňazov zborovskej farnosti a kňazov z Bardejovských Kúpeľov dňa 18.8.2019 o 10:30. Slávnostnej svätej omši a posväteniu predchádzala modlitba sv. ruženca. Nasledovala prezentácia fotodokumentácie na zvislej projekcii, ktorá bola doplnená o hovorené slovo približujúce okolnosti a problémy, ktoré sa pri stavbe tohto diela vyskytli. Slovo striedali hudobné vstupy Zboru pri Kostole sv. Štefana pod vedením Mgr. Marty Kmeťovej a hudobného doprovodu Mgr. Eduarda Kmeťa.

Po úvodnom slove jeho excelencie pána biskupa sa ujal slova pán Ing. Marek Horbaj, ktorý veľmi podrobne priblížil prítomným veriacim časovú os, priebeh prác i finančnú stránku veci. Poďakoval mnohým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dnešnému výsledku, či už finančne, materiálne, vlastnou prácou. Slávnostná liturgia pokračovala až po homíliu, po ktorej nasledovali samotné obrady konsekrácie oltára a následne kostola. Znakom posviacky kostola sú 4 mramorové kríže osadené na vnútorných stenách hlavnej lode kostola. Oltár i tieto kríže boli pomazané krizmou rukou biskupa a následne okiadzané kadidlom. Po obrade svetla, kedy boli zasvietené sviece na oltári a pri krížoch a svetlá v kostole, pokračovala bohoslužba obety. K slávnostnej atmosfére prispel náš chrámový zbor, ktorý sprevádzal celú liturgiu a pomáhal veriacim pri spevoch, ktoré sú typické len pri tejto príležitosti. Po ukončení sv. omše bolo pri kostole pripravené pohostenie v podobe koláčov, zákuskov a kávy. Zároveň bolo možné zakúpiť si knihu Dejiny obce Smilno (Spomienky jej obyvateľov), finančný výťažok bude použitý na ďalšie nutné práce, ktoré si stavba kostola ešte vyžaduje. Kostol bolo možné podporiť aj kúpou voňavého vrecúška s levanduľou. V sále Kultúrneho domu v Smilne sa konal slávnostný obed a následné posedenie pre pozvaných kňazov a ďalších pozvaných hostí, najmä tých, ktorí najviac prispeli k rekonštrukcii kostola. Prítomných privítal pán starosta Bc. Vladimír Baran, ktorý okrem odborných a pomocných prác, ktoré vykonali ruky našich šikovných chlapov vyzdvihol aj prácu žien a ich pomoc vo forme teplého jedla a koláčov pre brigádnikov. Posedenie trvalo celé popoludnie, všetci sa rozišli v dobrej nálade. Za výborný obed i následné chody patrí vďaka Jožkovi Amrogovičovi, ktorý varil bez nároku na odmenu a spoločnosti Sorbel, ktorá prispela čerstvým mäsom. Viac vo fotodokumentácii od Mareka Kravčíka č. 1,    č. 2

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok