Plán udržateľnosti mobility PSK

Na základe žiadosti Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, obec Smilno, ako dotknutá obec informuje verejnosť o vypracovaní strategického dokumentu: "Plán udržateľnosti mobility Prešovského samosprávneho kraja".

Tento strategický dokument je zverejnený na stránke MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :
Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životného prostredia
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. mieru 3
080 01 Prešov

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok