Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Smilno

Obec Smilno

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky
Základnej školy s materskou školou Smilno, Smilno 205, 086 33 Zborov

Kvalifikačné predpoklady, ďalšie požiadavky a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť nájdete v priloženom dokumente:
pdfVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Smilno33.23 KB

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť
do 31.1.2019 do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov
v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ" NEOTVÁRAŤ!

Dátum a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok