Informácia pre verejnosť

Dňa 2.1.2018 bol obci Smilno, ako dotknuej obci, od Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie zaslaný  link, na ktorom sú zverejnené dokumenty súvisiace s Programom odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020. 

pdfList - žiadosť o informovanie verejnosti185.75 KB

V súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné protredie dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu informuje o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Verejnosť môže orgánu posuzovania vplyvov na životné prostredie doručiť svoje písomné stanovisko najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie na adresu:
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie mieru 3
081 92  Prešov

 

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok