Informácia pre verejnosť - zámer AOG

Dňa 26.6.2017 obdržala Obec Smilno List od Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie list, ktorým žiada, aby Obec Smilno podľa §23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. oo posudzovaní vplyvov na životné prostredie informovala verejnosť o vypracovnom zámere "Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno -1".

pdfInformácie pre verejnosť - AOG140.18 KB

Dokument so zámerom spoločnosti AOG je prístupný verejnosti na webovej stránke:
http://www.minv.sk/?EIA_Smilno

a na webovej stránke ministerstva ŽP
www.enviroportal.sk

Podľa §23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť svoje prísomné stanovisko Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, alebo dotknutej obci do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok