VZN obce

docVZN č.3/2009 - o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia46 KB
pdfVZN č.1/2012 o miestnych daniach + Dodatok č.3/2014422.54 KB

pdfVZN č.2/2013 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce + dodatok č.1/2014512.37 KB

pdfVZN č.3/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí1.08 MB

pdfVZN č.4/2013 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.79 MB

pdfDodatok č. 2 k VZN č. 4/2013214.81 KB - platný od 1.1.2018

pdfVZN č.5/2013 - Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Smilno385.33 KB

pdfVZN č.6/2013 - o chove, vedení a držaní psov na území obce Smilno2.36 MB


 pdfVZN č.2-2014 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Smilno364.78 KB

pdfVZN č.3-2014 Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií1.3 MB

pdfVZN č.5-2014 o podmienkach poskytovania dotácie308.27 KB

pdfVZN č.6-2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach233.97 KB 

pdfVZN č.7-2014 o vylepovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií215.11 KB

pdfVZN č. 1 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smilno443.72 KB

pdfVZN č. 2/2017 o poskytovaní príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku240.08 KB

pdfVZN č. 1/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole210.94 KB

pdfVZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku v školskej jedálni221.82 KB

pdfDodatok č. 3 k VZN 4 2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho Dodatku č. 2208.77 KB

pdfDodatok č. 1 k VZN 1 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smilno207.63 KB

pdfDodatok č, 1 k VZN 1/2018 o určení poplatku za pobyt detí v materskej škole - NÁVRH33.86 KB

pdfVZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Smilno42.94 KB

pdfVZN č. 1/2021 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení zriadených na území obce Smilno 246.13 KB

pdfDodatok č. 2 k VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmia drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smilno455.24 KB

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok