DP - Biodružstvo

Družstvo podielnikov - Biodružstvo Smilno

Dejiny roľníckého družstva

V máji roku 1946 sa uskutočnili voľby. Boli to (až do „nežnej revolúcie") posledné slobodné voľby povojnovej Československej republiky. S menšími či s väčšími problémami sa na javisko dostal nový politický režim. Nová moc uskutočňovala reformy, ktoré zasiahli aj obec Smilno. Históriu družstiev nie je možné vynechať pri našom výskume. Často to boli (a sú) jediné podniky, ktoré sa nachádzali na vidieku, a v ktorých pracovalo mnoho miestnych obyvateľov. Družstvá často participovali na spoločenskom živote celej obce.

Po 1. svetovej vojne obec uplatňovala agrárnu politiku t. j. hospodárstvo bolo rozdelené na dve teritóriá a to „gazdovské" na severnej strane smerom Hurá les a „panské", ktoré sa rozprestieralo na južnej strane smerom na les Zverník (Džvirník). Panská časť mala rozlohu 1:200 ha. Bolo to vlastníctvo maďarských grófov Esterházsyho a Vilecza. Severnú časť chotára tvorili chudobní obyvatelia Smilna. Pôdu obrábali kravským poťahom. Muži mlátili obilie ručne a ženy zväzovali slamu do snopov. Rodina mala v priemere 6-8 detí. Keďže bola veľká bieda, predovšetkým mladí odchádzali do Ameriky. Podľa výpovede M. Baranovej takmer polovica obyvateľstva sa vysťahovala do Ameriky. Cesta loďou trvala 3-4 týždne.

Podľa výpovede miestneho obyvateľa Ondreja Petruša a súčasného predsedu družstva Imricha Hvišča, ktorý nám dovolil nahliadnuť do ich vnútornej dokumentácie, sa poľnohospodárstvo začalo kolektivizovať v r. 1951. Vzniklo spojením cirkevných majetkov s pozemkami ľudí, ktorí emigrovali do Ameriky. Pozostávalo z trinástich členov na čele s predsedom Jozefom Rimavským. Ale za oficiálny rok založenia JRD sa považuje rok 1958. V tomto roku sa k spoločnému vlastníctvu pripojili ďalší roľníci. Našli sa aj takí, ktorí so spôsobom kolektivizácie nesúhlasili. Ostalo 21 súkromných roľníkov - Ján Anderek, Ján Stehnač, Jozef Anderek, Zuzana Gurská, Jozef Majcher, Jozef Matisek, Jozef Špak, Imrich Kravec, Štefan Špak, Ján Marcinek, Imrich Paľa, Imrich Kvartek, Jozef Jančošek, Karol Fecek, Andrej Paľa, Jozef Petruš, Ján Kurty, Jozef Jurkovič, Adam Paľa a Jozef Baran. Členovia JRD si za prvého predsedu zvolili Jána Jančošeka. Túto funkciu po ňom prebrali A. Marcinek, J. Rondzik, A. Tomeček, I. Špak a J. Kravec.

Ľudia na spoločnej pôde pracovali bez akejkoľvek mechanizácie, pôda bola obrábaná konskými poťahmi. Ťažká práca, ktorú ľudia vykonávali, bola hodnotená tzv. jednotkami. Približne 1 jednotka mala hodnotu 3 korún.

V roku 1960 sa konalo podpísanie prehlásov do družstva. V prípade, že prihlášku nepodpísal, okresný úrad vymáhal od roľníkov vysoké kontigenty. Bola to predovšetkým pasca pre roľníkov, pretože takého veľké kontigenty nemohli splniť a hrozil im žalár. Boli nútení vstúpiť do družstva. Okresný úrad v Bardejove zriadil ľudový súd na čele so sudcom Machom z Varadky. Odsúdil stovky súkromných roľníkov nielen z obce Smilno, ale aj z okolitých obcí. Odsúdení ako Majcher, Baran, Lacek, Tomeček, Špak a ďalší zomierali hlavne po telesnom vyčerpaní v továrňach.

SCN 0006 2

V roku 1972 vzniklo celoobecné roľnícke družstvo, ku ktorému bolo pripojená obec Mikulášová a Jedlinka. Za predsedu bol zvolený Ján Masica a JRD dostalo názov Verchovina.

V roku 1974 bola k JRD pričlenená obec Šarišské Čierne. Tak sa vo veľkom začala produkovať rastlinná a živočíšna výroba. Veľký krok vpred sa urobil zakúpením strojov. JRD v r. 1983 vlastnilo 26 traktorov, 13 nákladných áut a 6 kombajnov (25 rokov Smilno JRD VERCHOVINA, str.3-4).

PREDSEDOVIA JRD od r. 1972:
v r. 1972 - 1980 - Ján Masica
v r. 1980 - 1983 - Ján Motyka
v r. 1983 - 1990 - Ladislav Mňahončák
v r. 1990 - 1993 - Ján Motyka
v r. 1993 - 2014 - Ing. Imrich Hvišč
v r. 2014 - súčasnosť - Ing. Juraj Vitko

Najväčší rozmach zaznamenalo družstvo za predsedu J. Masicu a L. Mňahončáka.

SCN 0003 2

V roku 1983
- zisk 668 000 Kčs
- plán splnený na 145,44%
- prekročenie v rastlinnej výrobe o 4 333 000 Kčs a v živočíšnej výrobe o 764000 Kčs

V roku 1985
- zisk 13 700 000 Kčs
- plán v rastlinnej výrobe splnený na 78,9% a v živočíšnej výrobe 86,2%

V roku 1987
- celkovo splnený plán na 121,7%

V roku 1990
-
celkovo splnený plán na 114,6%

V roku 1992
- vysoký úpadok družstva

Od roku 1992 nastal úpadok JRD. V roku 1993 sa odpojila od družstva Verchovina obec Šarišské Čierne. V marci tohto roku vzniklo družstvo s názvom BIODRUŽSTVO Smilno, ktorého predsedom sa stal Ing. Imrich Hvišč.

O tom, že rastlinná výroba je závislá na počasí, a teda celkové náklady investované do pestovania kultúrnych plodín nemusia výrobcovi priniesť očakávaný zisk, hovorí aj graf z r. 1998 a 2000:

Rok 1998 Celková produkcia Tržby v tis. Sk
Plodina Plánovaná Splnená Plánovaná Splnená
Pšenica - ozimina 308t 168t 1 078 494
Jačmeň - jarina 200t 70,4t 800 253
Ovos 63t 65t 220 128

Rok 1998 bol pre Biodružstvo veľmi nepriaznivý. Obilniny predstavujú ťažiskovú plodinu, od výsledku v ich pestovaní sa odvíja aj ekonomika celého družstva. Pestovanie obilnín poznačila chladná jar, neskorá sejba a veľké množstvo zrážok s ľadovcom. Navyše na ekonomike sa nepriaznivo podpísala nízka nákupná cena obilnín.

Rok 2000 Celková produkcia Tržby v tis. SK
Plodina Plánovaná Splnená Rozdiel
Pšenica - ozimina 220t 34t -186
Jačmeň - jarina 20t 2t -18
Ovos 150t 85t -65


Rok 2000 bol z agronomického pohľadu rokom extrémov. V zime bolo veľmi veľa snehu a roztápanie závejov na jar značne podmáčali svahovité hony. Takto došlo k erózií pôdy a pod hrubou snehovou prikrývkou sa rozmohli hubovité choroby. Veľmi skoro nastúpili letné teploty, ktoré priaznivo ovplyvnili rozmnoženie mnohých škodcov.

Obdobie tzv. druhej kosby bolo poznamenané prudkým ľadovcom, ktorý úplne zničil dozrievajúce porasty. V roku 2000 družstvo pre vyššie uvedené príčiny dosiahlo najnižšie výnosy v histórii podniku. V oblasti živočíšnej výroby sa družstvo orientovalo na chov hovädzieho dobytka, hydiny a ošípaných. Biodružstvo sa od svojho začiatku úspešne snaží o zvyšovanie stavu dojníc a ošípaných.

Rok 1997 1998 1999 2000
Dojnice 54 186 190 200
Ošípané - 100 100 195

 
Mimoriadnu pozornosť poľnohospodárski pracovníci venujú chovu teľných kráv a zároveň sa snažia o neustálu modernizáciu prevádzok. V r. 1998 dali do prevádzky rybínovú maštaľ s voľným ustajnením dojníc a zlepšila sa aj štruktúra krmovinárskych osevných plôch.

Dosahované výsledky mliekovej úžitkovosti:
- v r. 1998 - 394 tisíc litrov
- v r. 1999 - 494 tisíc litrov
- v r. 2000 - 515 tisíc litrov

ROK 1999

Predsedom družstva je Ing. Imrich Hvišč. Počas tohto roka hospodárili na výmere 1577,32 ha p/h pôdy. Pre rastlinnú výrobu to nebol príliš priaznivý rok, výnos obilnín poznačila chladná jar, neskorá sejba jačmeňa a ovsa, pridalo sa aj veľké množstvo zrážok. To malo za následok premnoženie burín, zamokrenie spôsobilo pomalý rast obilnín, nezabrali ani chemické postreky. Lepšie výsledky sa dosiahli na úseku živočíšnej výroby. Družstvo vlastnilo 472 ks hovädzieho dobytka, k tomuto nárastu prispelo zakúpenie jalovičiek prostredníctvom pohľadávky za mlieko z Bardmilku. Celkové tržby za úsek ŽV činili 4 184 tis. Sk. 
V roku 1999 sa zakúpila len jedna rotačná kosa - žací stroj KUHN GMD 250 za 250 tis. Sk. Nepriaznivá finančná situácia nedovolila zakúpiť ďalšie iné potrebné stroje či mechanizmy.

ROK 2000

V tomto roku sa hospodárilo na výmere 1 616,68 ha p/h pôdy, avšak priebeh počasia spôsobil, že v roku 2000 zaznamenali najnižšie výnosy vo svojej histórii. Nastúpila tuhá zima extrémna na teploty i zrážky, množstvo snehu spôsobilo problémy v prezimovaní obilnín. V jari počas topenia snehu nastala na územiach s vyšším sklonom pôdna erózia, dokonca sa rozšírili aj hubové ochorenia. Už v jari prišli letné teploty, čo poznačilo schádzanie obilnín a vývoj ozimín. K tomu všetkému sa pripojil aj dvojnásobný ľadovec, ktorý zničil porasty repky. Produkcia bola veľmi nízka.
Lepšie správy sa zaznamenali na úseku živočíšnej výroby, napredovali najmä v stavoch hovädzieho dobytka, ku koncu roka dosiahli počet 473 ks. Mlieková úžitkovosť sa oproti roku 1999 zvýšila o 21 000 litrov, spolu za rok 2000 vyrobili 512 000 l mlieka. Jeho hlavným dodávateľom je Mikulášová, Smilno je prevažne odchovňou mladého dobytka mliekového typu. Vyššia bola tiež mäsová úžitkovosť, činila 1 554 000 Sk. Celkové tržby na úseku ŽV boli 4 854 000 Sk.

V tomto roku sa zrekonštruoval kravín na ošipáreň pre výkrm. Zakúpili sa nové stroje - ťahaná rezačka GEHL, na senážovanie s adaptérom, hrabačka a zhrňovač.

ROK 2001

Dianie v družstve bolo ovplyvnené hlavne obdobím pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Pretrvávajú odbytové problémy, dotácie nezohľadňujú infláciu, sú prísnejšie podmienky pre ich priznávanie. Komplikácie pocítili tiež pri odbere hovädzieho mäsa. Zmenou odberateľov v roku 1999 si zabezpečili trvalý príjem z produkcie mlieka. Zmeny spravili pri pestovaní, nasadili viac lucerny, zlepšujú botanické zloženie trvalo-trávnych porastov, pozornosť sa venuje ich obnove a zúrodňovaniu. Zatrávnili 12 ha ornej pôdy, obnova bola vykonaná na výmere 124 ha. Sebestační sú v množstve objemových krmív. Nepriazeň počasia sa prejavila aj tento rok, závaly snehu zapríčinili problémy s prezimovaním obilnín, neskorý príchod jari a skorý nástup vysokých letných teplôt poznačili schádzanie obilnín, nedosiahla sa plánovaná úroveň.
Tradične majú vyššie úspechy na úseku živočíšnej výroby. Zvýšil sa počet hovädzieho dobytka na 552 kusov, dojivosť dosiahla 670 000 l mlieka. Tržba za mlieko bola 5 miliónov Sk, celková za produkty ŽV presiahli sumu 7 mil. Sk. V roku 2001 sa im podarilo zúčtovať najvyšší zisk v doterajšej histórii - 3 466 000 Sk. Výkony dosiahnuté v minulom roku predstavovali 23 687 000 Sk a na ich dosiahnutie boli použité náklady vo výške 20 221 000 Sk.

ROK 2002

Sezóna v tomto roku zaznamenala pre pracovníkov družstva hospodárenie na výmere 1616 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho bolo 456 ha ornej pôdy, zvyšok zaberali TTP. Rozloha práve TTP sa zväčšovala, pretože dotačný systém bol nastavený tak, že pri dosahovaných výsledkoch v pestovaní obilnín a repky a súčasne poskytovaní platieb za zatrávnenie mohlo Biodružstvo smelo zatrávňovať. Výsledky v rastlinnej výrobe boli konečne vyššie vďaka prajnému počasiu, skorej ochrane porastov proti škodcom. Ani letný ľadovec nespôsobil výrazne problémy. V RV boli po niekoľkých rokoch prekročené tržby o 300 000 Sk.
Na úseku živočíšnej výroby sa tradične zameriavajú na zvyšovanie mliečnej a mäsovej úžitkovosti. Z tohto dôvodu nakúpili viac kusov hovädzieho dobytka,koncom roka ich bolo 600 ks, chovali tiež 112 ks ošípaných. Vyrobilo sa celkovo 804 000 litrov mlieka a predalo o 37% viac mäsa. V priebehu roka sa vykonali viaceré rekonštrukcie budov i ohrád dvorov v Smilne, Jedlinke či Mikulášovej. Nakúpili sa kŕmne vozy, UNC, žacie mechanizmy a hrabačky. O prevádzku sa staralo 28 zamestnancov. Družstvo skončilo rok 2002 so ziskom 3 739 000 Sk. Blížiaci sa vstup Slovenska do Európskej únie núti aj družstevníkov oboznámiť sa s novými podmienkami, zmenami v evidenciách či zvyšovaním nárokov na hygienu.

ROK 2003

Zhodnotenie roka 2003 na všetkých úsekoch bolo dosť dobré, aj napriek niektorým problémov v priebehu roka. V RV sa zamerali na pestovanie obilnín, strukovín, repky ozimnej a výrobu objemových krmív. Avšak veľké sucho neprospelo oziminám. Na zimné ustajňovacie obdobie vyrobili 280 ton sena a viac ako 1000 ton senáže a siláže.  V jeseni museli zvýšiť výmeru ornej pôdu, preto vybrané plochy TTP rozorali. Príčinou boli zmeny v poskytovaní finančnej podpory na pôdu v roku 2004, a tak výmera stúpla zo 422 na 800 ha.
V chove zvierat sa naďalej zamerali na hovädzí dobytok, ošípané kvôli veľkému prepadu cien za bravčové mäso odpredali. Prioritou sa stali mliečne dojnice, za rok 2003 sa narodilo 225 teliat. Rozhodnutie sa ukázalo ako správne, keďže tržby v ŽV prekročili 11,5 mil. Sk.
Na úseku mechanizácie sa kúpili stroje na prípravu pôdy a sejby - traktor John Deere, rotačný kyprič a sejačka. Zisk bol veľmi bohatý, činil 550 000 Sk. Celkové výnosy dosiahli výšku 24 294 000 Sk, náklady boli 23 748 000 Sk.

ROK 2004

 Jedenásť rokov od svojho vzniku v roku 1993 stále hospodári na troch katastrálnych územiach - Smilno, Jedlinka a Mikulášová. V roku 2004 hospodárilo na výmere 1446,40 ha, z toho orná pôda zaberá 810,60 ha, lúky a pasienky 612,52 ha, záhumienky len 23,24 ha. Na ploche 605 ha v Jedlinke a Mikulášovej sa držali pravidiel ekologického hospodárstva, ktoré by sa mohlo stať výnosným v prípade záujmu o biopotraviny.
V rastlinnej výrobe nenastali výrazné zmeny, dobré výsledky dosiahli pri pestovaní pšenice ozimnej, pri repke nastalo zlepšenie, no aj tak nesplnili plán. Prebiehajúce počasie nevyhovovalo ani kukurici, preto sa vyrobilo len 800 ton kukuričnej siláže.
Živočíšna výroba naďalej prosperuje, vlastnia 459 ks hovädzieho dobytka. Napriek tomu bola nižšia celková výroba a dodávka mlieka. To zapríčinil nižší stav dojníc o 20 ks, preto aj celková tržba za mlieko bola o 119 000 Sk nižšia. Výborný výsledok sa prejavil pri predaji hovädzieho mäsa, stúpol o 124 %. Celková tržba za mäso bola rekordných 2 329 tis. Sk.
Na úseku mechanizácie museli vyradiť GAS a LIAZ a niekoľko traktorov, ale keďže práci na poliach je nutné vykonávať, zakúpili ďalšie nové stroje - traktor John Deere a sejačku Pneusej. Nákup iných potrebných strojov sa už neuskutočnil. V roku 2004 dosiahol zisk 1 439 467,14 Sk. Vstupom do EÚ sa stalo financovanie družstva komplikovanejšie, a to preto, že platby z EÚ prišli až v závere roka, nie počas neho.

ROK 2005

Tento rok bol prvým rokom, kedy začali aj pre slovenské družstvá platiť nové podmienky, zákony, od 1.5. sme museli legislatívu úplne priblížiť legislatíve EÚ. Biodružstvo v Smilne sa s tým nakoniec popasovalo veľmi dobre, zvládli prechod na zmenené financovanie, projekt na obnovu strojového parku bol zrealizovaný na 100 %. Zmeny nastali aj pri ekologickom poľnohospodárstve, keďže od 1.1.2005 vstúpili do platnosti zákony EÚ. Podľa nich je zakázané súbežne pestovať plodiny a chovať zvieratá, družstvo by malo začať chovať aj iné zvieratá ako hovädzí dobytok. Tu nastal problém, keďže na zakúpenie nových druhov, napr. oviec či kôz, nemali dostatok financií. Po porade s Ministerstvom pôdohospodárstva a organizáciou Naturalis sa rozhodli založiť spoločnosť EKO-BIO s.r.o.
Hospodárilo sa na zmenšenej výmere, iba na 820 ha. Hlavnými plodinami boli obilniny, olejniny, strukoviny a krmoviny. Tuhá zima spôsobila, že ozimné obilniny a repka zle prezimovali, neboli ani všetky vyorané. Podpriemerný bol výnos pri pestovaní silážnej kukurice. Tržba na úseku rastlinnej výroby bola 1473 tis. Sk, čo je oproti predošlému roku zhoršenie.
V oblasti živočíšnej výroby sa darilo lepšie, využili podporu EÚ, v zrekonštruovanom teľatníku zaviedli napájací automat, čím sa znížil úhyn. Mliečna úžitkovosť sa zvýšila, vyrobili 900 000 l mlieka, tržba bola na úrovni 8 141 000 Sk, čo jo v porovnaní s rokom 2004 o 20 % viac.
Výsledky v tržbách za mäso už neboli veľmi potešujúce, klesli z 2,3 mil. SK na 1,5 mil. Sk, pretože sa znížilo brakovanie dojníc. Zachránili ich zisky z predaja teliat, tržba bola vyše milióna korún.
Najviac zmien prebehlo na úseku technických služieb a to vďaka odborníkom pracujúcich pri strojoch. 15 zamestnancov obsluhuje spolu 5 nákladných áut, 13 traktorov, DH 112, 2 nakladače, 4 kombajny, ďalej pluhy, sejačky, cisterny, postrekovač a iné mechanizmy. Celkový zisk na družstve činil 41 304 SK.

ROK 2006

V tomto roku hospodárili na 820,02 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho orná pôda zaberala 558,18 ha. Očakávania v pestovaní triticale sa nenaplnili, príčinou bol neskorý začiatok jarných prác, preto ho ani nevyorali. Z toho vyplynula, že táto plodina nie je celkom vhodná na naše podmienky. V jesennom období sa zasiala repka olejná a pšenica ozimná. Družstvo sa naďalej venovalo množeniu osív pre Slovosivex a.s. Košice.
Skvelé výsledky sa dosiahli  na úseku ŽV. Dôvodom boli rentabilita vkladov do genetiky zvierat, výstavba dojární, kvalita objemových krmív prostredníctvom nakúpenej zberovej, kŕmnej a manipulačnej techniky. Zvýšil sa stav zvierat, vlastnili 350 kusov hovädzieho dobytka, narodilo sa 180 teliat, uhynuli len 3. Dosiahla sa historicky rekordná dojivosť na dojnicu, denná bola 15,88 l/ks a ročná 5797 l/ks. Pokles v realizačnej cene mlieka za liter sa prejavil na celom Slovensku.

ROK 2007

Na družstve sa neudiali žiadne zásadné zmeny, naďalej sa venovali množeniu osív pre Slovosivex a.s. Košice, kde bolo zrealizovaných takmer 85 ton ovsa a 12,3 t pelušky. Pokračovali v projekte agroenvironmentálnej podpory: Zatrávňovanie ornej pôdy na výmere 74,76 ha, v Ochrane biotopov poloprírodných a prírodných TTP na výmere 15,74 ha a s TTP Základnej schémy na ploche 321,38 ha. Úroda bola pomerne dobrá, naplnila očakávania, na zabezpečenie úseku živočíšnej výroby objemovými krmovinami boli sebestační. Výsledky na tomto úseku boli veľmi potešujúce, dosiahli tržbu 1419,5 tis. Sk, čím sa stal rok 2007 rekordným v celej 15-ročnej histórie družstva a prevýšil minuloročný zisk o 307,1 tis. SK. V rámci chovu zvierat mali 326 ks, hovädzieho dobytka, z toho kravy z trhovou produkciou mlieka tvorili 173 ks. Zamestnanci sa museli postarať o 142 ks narodených teliat, uhynuli len 3 teľatá.
Dopriali si tiež nové stroje, ako žací stroj, obilný kombajn, nakladač UNC a NB ASUS F5R v celkovej hodnote 5 484 644 SK.

ROK 2008

Biodružstvo hospodárilo na 817,68 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho orná pôda zaberala 556 ha. Na nej vypestovali pšenicu, triticale, ovos, repku ozimnú, zmesi strukovino-obilné, kukuricu na siláž a špaldu. Objemové krmoviny využili na vlastnú spotrebu pre chov hovädzieho dobytka, úrodu repky výhodne predali za 12500 SK/t.
V roku 2008 sa starali o 384 ks hovädzieho dobytka, narodilo sa im 173 teliat, 3 uhynuli, predali 36 teliat, 8 jalovíc a 35 kráv. Konečná bilancia ukázala, že výsledky boli zlé, najmä znížením ceny kravského mlieka, tržba z jeho predaja bola o 717 000 Sk nižšia ako v minulom roku. Poklesol aj zisk za predaj mäsa. Aktivácia zvierat, teda zaradenie jalovíc do stavu kráv kladne ovplyvnila celkový výsledok. Družstvo svojim hospodáreením  za rok 2008 dosiahlo zisk 115 000 Sk.

ROK 2009

Na celkovej ploche 812,22 ha hospodárili zodpovedne a najlepšie ako vedeli. Už nezasiali triticale, ostali pri pšenici, ovse, strukovino-obilných zmesiach na zrno, repke ozimnej a kukurici na siláž. Časť produkcie výrobkov RV bola zrealizovaná a to pšenica ozimná (497,89 t) a ovos. Celá produkcia repky bola predaná za nižšiu cenu, vyrobili 1694,4 t sena v zelenom. Zvyšné druhy, hlavne objemové krmoviny využili na vlastnú spotrebu.
Ani výsledky na úseku živočíšnej výroby neboli najlepšie. Prepadli ceny mlieka a mäsa, čo najvýraznejšie ovplyvnilo konečné zisky. V daný rok chovali 462 ks hovädzieho dobytka, z toho mali 186 kráv z trhovou produkciou mlieka, narodilo sa im 151 teliat, iba 2 uhynuli.
Rok 2009 je spojený so zmenou meny, prestalo sa platiť slovenskými korunami, začali sa používať eurá. Určité problémy narobila aj celosvetová finančná kríza. Na družstve začali pociťovať pomalé zvyšovanie cien vstupov do výroby a pokles nákupnej ceny mlieka. Strata z hospodárenia bola až 91 878 €. Zlepšené tržby sa prejavili z nevýrobnej činnosti, tie vzrástli o 44 %, čo je 49 943 €. Investovali do stavebných rekonštrukcií  - ustajnenia zvierat cez projekty Plánu rozvoja vidieka 2007-2013

ROK 2010

 Družstevníci obrábali 563,33 ha ornej pôdy, 253,63 ha trvalo-trávnych porastov a 15,90 ha iných plôch. Tradične časť produkcie využili na vlastnú spotrebu v živočíšnej výrobe, celú úrodu repky 147,48 ton predali. Dokopy vyrobili 1914,56 ton sena v zelenom a 457,3 t silážnej kukurice.
Výsledky na úseku ŽV splnili očakávania, radosť spôsobil zisk z predaja mlieka z 2 mliečnych automatov. Tržba za mlieko činila 207 834 €. Realizačná cena sa zdvihla o 45,9 %. Počet kráv s trhovou produkciu mlieka bol 180, spolu mali 450 ks hovädzieho dobytka. Rekordný počet v predaji jatočného dobytka spravil tržbu 73 654 €. Veľmi smutnou udalosťou, o ktorej sa bude ešte dlho rozprávať, bol nečakaný zásah 1 blesku. Ten v priebehu niekoľkých sekúnd pripravil o život 27 ks jalovíc, ktoré sa pásli na lúke. Preto v stave zvierat nastalo zníženie až o 62 388 €. Za predaj mladého dobytka zinkasovali 62 447 €. Naopak, na úseku rastlinnej výroby bol pokles v čiastke 52 815 €. Celkové tržby za rok 2010 vzrástli o 6 %, čo zodpovedá sume 26 678 €.
Rozšírenie mechanizačného parku, zrekonštruovanie silážnych žľabov zlepšilo a skvalitnilo vykonávanie prác, čo sa prejavilo aj na stave zvierat.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok