Poskytovanie informácií

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania


Podnety, žiadosti, návrhy, sťažnosti alebo iné podania možno podať:

Ústne: - osobne u starostu obce alebo u niektorej z pracovníčok Obecného úradu v Smilne v 
                 pracovných dňoch počas úradných hodín, ktorá je povinná spísať zápis
              - telefonicky na telefónnom čísle 054/4798 202 alebo 0901/727 939
Písomne: - osobným podaním v kancelárii Obecného úradu u starostu, v prípade jeho
                     neprítomnosti u jednej z pracovníčok
                  - prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
                  - prostredníctvom pošty na adresu: Obec Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov
                  - prostredníctvom faxu na číslo: 054/4798 202

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

[podľa § 5, ods. 1, písm. c zákona č. 211/2000 Z.z.]

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie
Keď Obec Smilno žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie úplne, iba sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie a oboznámi s ním žiadateľa.

Miesto podania opravného prostriedku
Odvolanie sa podáva v organizácii, ktorá rozhodnutie vydala. V tomto prípade sa prijíma na Obecnom úrade, najlepšie priamo u starostu obce. Ak je odvolanie adresované priamo jemu, zástupcovi starostu alebo hlavnému kontrolórovi obce, adresát je povinný odovzdať odvolanie obecnému úradu za účelom jeho zaevidovania.
Starosta obce zváži, či odvolaniu žiadateľa vyhovie alebo nie a oznámi to obecnému úradu. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný adresát odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.

Lehota podania opravného prostriedku
Proti rozhodnutiu Obce Smilno o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Spôsob podania opravného prostriedku
Odvolanie sa podáva písomne.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Postup, ktorý musí obec Smilno dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov, iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:

[podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z.]

Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania sa prijímajú v kancelárii starostu obce Smilno, resp. u administartívnej pracovníčky, ktorá je povinná ich zaevidovať a následne to posunúť starostovi. Ten rozhoduje o veci podľa jej povahy, pri závažnych situáciach či okolnostiach sa môže poradiť s poslancami Obecného zastupiteľstva v Smilne alebo s hlavným kontrolórom obce.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Smilno vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
Zo závažných dôvodov sa môže lehota predĺžiť, najviac však 8 dní a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. [podľa § 17, ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z., novelizovaný zákonom č. 341/2012 Z.z.].
Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení je povinná uviesť dôvody, ktoré viedli k jej predĺženiu.
Žiadosti o sprístupnenie informácií možno sprístupniť: ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

♦ Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu: Obec Smilno, Smilno č. 194, 086 33 Zborov
O odvolaní rozhoduje Obec Smilno. Proti tomuto rozhodnutiu obce sa nemožno odvolať.

♦ Pri vybavovaní sťažností sa postupuje podľa VZN obce č. 3/2014 Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Smilno koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:

podľa [§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z.]

♦ Predpis č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
♦ Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
♦ Zákon č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
♦ Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
♦ Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
♦ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
♦ Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
♦ Zákon č. 138/1991 Zb. Zákon SNR o majetku obcí,
♦ Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
♦ Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
♦ Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
♦ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
♦ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
♦ Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
♦ Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
♦ Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
♦ Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
♦ Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
♦ ďalšími platným zákonmi Slovenskej republiky,
♦ a vnútornými predpismi obce.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:

Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie (podľa Dodatku 1/2015 k VZN obce č. 5/2013)
♦ jednostranné čiernobiele kopírovanie vo formáte A4 -  0,10 €
♦ obojstranné čiernobiele kopírovanie vo formáte A4   - 0,15 €

Tlač z CD, USB, e-mailu:
♦ jednostrnne čiernobielo vo formáte A4  - 0,10 €
♦ obojstranne čiernobielo vo formáte A4  - 0,15 €

Iné poplatky:
♦ odoslanie faxu                         - 1,00 €
♦ vyhlásenie rozhlasovej relácie - 3,00 €                                     

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok