ZŠ a MŠ Smilno

ZŠ a MŠ Smilno - od histórie po súčasnosť ...

Roky 1945 - 1982

     Dostatočný počet detí v obci dal základ tomu, že v obci existuje základná škola, v ktorej sa učí v ročníkoch 1-5 celkom 51 detí. Z tohto počtu detí je 49 deti národnosti slovenskej a dve deti národnosti ukrajinskej. Týmto počtom detí patrí naša obec a naša škola medzi najväčšie v okrese, ak ich prirovnávame k ostatným obciam, ktoré udržujú stav na hranici povolenej možnosti, alebo museli školu integrovať do väčších obcí alebo mesta. Zásluhou týchto žiakov majú naše kultúrno-spoločenské a štátnopolitické udalosti dobrú úroveň a to preto, že tieto mestá, dediny a deti pod vedením svojich učiteľov pripravia vždy dobrý a zaujímavý program. Ten zakaždým s uspokojením pozerajú najmä rodičia týchto detí. Okrem tejto angažovanej činnosti sa deti zapájajú do rôznych brigád na skrášľovanie obce, zberu odpadových surovín a ďalších spoločenských akcií.

ŠKOLSTVO

V obci sa nachádza Materská a Základná škola.

Materská škola

Je významnou pomocou spoločnosti rodinám s malými deťmi. Umožňuje matkám vrátiť sa po uplynutí materskej dovolenky späť do zamestnania. V materskej škôlke sa dieťa učí zvládnuť základné zručnosti a návyky, pripravuje sa na vstup do školy.

Školský rok 1982/83

Riaditeľkou Materskej školy (MŠ) je Anna Branická. Zapísaných je 18 detí. Prevádzka MŠ je v priestoroch Základnej školy (ZŠ). V priestoroch MŠ sa po generálnej oprave prevádzajú dokončovacie práce. V dňoch 24.-26.11.1982 sa zariadenie MŠ presťahovalo zo ZŠ do objektu MŠ po generálnej orpave. Rodičia umiestnených detí pomohli pri sťahovaní a úprave okolia.
Významné podujatia: karneval, oslavy Medzinárodného dňa žien (MDŽ), Medzinárodného dňa detí (MDD), športové hry na ihrisku.

Školský rok 1983/84

Riaditeľkou MŠ je pani Anna Branická. MŠ navštevovalo 28 deti, do základnej školy odišlo 10 deti.

Školský rok 1984/85

Riaditeľkou školy je opäť Anna Branická, učiteľkou Darina Rozmušová. Otvorenia nového školského roka sa zúčastnili hostia delegovaní z okresného národného výboru - pán Soroka a pán Leško. MŠ navštevovalo 28 deti. V mesiacoch január - marec v objekte MŠ nebolo vody, tá sa nosila z blízkych studní. Pri nosení pomáhali aj rodičia.
Významné podujatia: karneval miestnemu národnému výboru (MNV), prispeli kultúrnym programom k významným príležitostiam. Do školy odišlo 8 detí.

Školský rok 1991/92

K 1.1.1991 prihlásených 23 detí. Z celkového počtu detí je 16 budúcich prvákov. Svoju činnosť v MŠ začala pani učiteľka Oľga Jurašiová zo Zborova. Po troch týždňoch k nej nastúpila mladá absolventka školy Natália Honzová zo Stebníka. Pani Branická odišla na marodku a pani Halečková na materskú dovolenku. Na rodičovskom združení zvolili nový triedny výbor, v ktorom pracovali pani Jančošková, Sivaničová a Sokolová.
Významné akcie: posedenie pri jedličke, na druhý Vianočný sviatok vystúpenie s kultúrnym programom z príležitosti slávnostného otvorenia kultúrneho domu; 16.2.1992 karneval, deň matiek, MDD - kreslenie na chodníku, zahrali bábkové divadlo. K 1.4.1992 počet detí vzrástol na 27.

Školský rok 1992/93

Do materskej školy je prihlásených 19 detí, z toho je 6 budúcich prvákov. Riaditeľkou školy je pani Jurašiová a učiteľkou pani Barančíková z Bardejova. Vo výbore Združenie rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) pracovali pani Jančošková, Baslárová a Gmitterová.

Školský rok 1996/97

Pani riaditeľkou je Oľga Jurašiová, od januára k nej pribudla pani učiteľka Dana Chomová. V MŠ bolo v septembri len deväť detí, preto pracovala iba jedna učiteľka. Od 1.9. bolo stanovené platiť za jedno dieťa školský (poplatok) príspevok vo výške 150 Sk mesačne. Nakoľko MŠ navštevovalo málo detí, zvolalo sa rodičovské združenie, kde sa im podarilo získať štyri deti. Avšak Okresný národný výbor - Odbor školstva stanovil podmienku, aby MŠ navštevovalo aspoň 16 detí. Prístup rodičov k danému problému bol záporný, preto pani Chomová musí odísť zo Smilna. Od 1.10. v MŠ je 14 detí, z tohto počtu sú dvaja dvojroční.
Významné akcie: posedenie pri stromčeku - darčekmi prispeli aj sponzori Potraviny Adams, súkromná firma Plastik - pán Barna; karneval, návšteva ZOO parku v Stropkove a Skanzenu vo Svidníku.

Školský rok 1997/98

Riaditeľkou škôlky je Dana Chomová. Bývala riaditeľka pani Jurašiová odišla učiť do Zborova. Učiteľkou je pani Božena Vaľová, vedúcou jedálne Františka Kavuľová, kuchárkou Mária Hrubá, upratovačkou Mária Masicová. Počet detí navštevujúcich MŠ je 20. Z tohto počtu je 10 budúcich prvákov a 2 deti mladšie ako tri roky. Predsedom ZRPŠ je Ján Kravec, pokladníkom Jana Greškovičová a triednymi dôverníkmi Alžbeta Horbajová a Jana Baslárová. V spolupráci s rodičmi bola zorganizovaná brigáda na porezanie starých stromov, pokosenie tráv a porezanie dreva.
Významné podujatia: stretnutie s Mikulášom, karneval, Deň Matiek, oslavy MDD, výlet na záver školského roka.

Základná škola

Pohon 1. stupňa ZŠ (roč. 1.- 4.) je naučiť deti, aby zvládli základné vedomosti, zručnosti a návyky. Naďalej pokračovať v zdokonaľovaní tých poznatkov, ktorým sa naučili v MŠ. Učitelia v jednotlivých ročníkoch dbajú o to, aby väčšina žiakov zvládla predpísané učivo.

Školský rok 1982/83

Riaditeľom ZŠ je pán Dzubák, pani učiteľkou Dráčová. Na škole je 51 detí, z toho 25 chlapcov a 26 dievčat.

1.ročník   13 žiakov, z toho 6 dievčat 
 2.ročník  12 žiakov, z toho 6 dievčat
 3.ročník  12 žiakov, z toho 8 dievčat
 4.ročník  14 žiakov, z toho 6 dievčat


Žiaci ZŠ prispievali svojim kultúrnym programom k významným príležitostiam, ktoré sa v obci uskutočnili.
Významné podujatia: karneval, MDŽ, MDD a iné.

Školský rok 1984/85

Riaditeľom školy je pán Dzubák, pani učiteľkou Dráčová. Na škole je celkom 43 žiakov z celkového počtu je 21 dievčat.

 1.ročník   11 žiakov, z toho 2 dievčatá
 2.ročník   7 žiakov,  z toho 4 dievčatá
 3.ročník  13 žiakov, z toho 7 dievčat
 4.ročník  12 žiakov, z toho 8 dievčat


 
Významné podujatia: karneval, MDŽ, MDD.

Školský rok 1985/86

Riaditeľom školy je pán Dzubák, pani učiteľkou Mária Jančošková. Do ZŠ chodí v tomto šk. roku celkom 39 žiakov, z tohto počtu je 17 dievčat.

1.ročník   7 žiakov, z toho 2 dievčatá
2.ročník 11 žiakov, z toho 2 dievčatá
3.ročník   7 žiakov, z toho 4 dievčatá
4.ročník 14 žiakov, z toho 7 dievčat


Významné podujatia:
 kultúrny programom k významným príležitostiam v obci, karneval, oslava MDŽ, MDD, posedenie pri jedličke.

Školský rok 1986/87

Riaditeľom školy je pán Dzubák a pani učiteľkou Mária Jančošková. Celkom na škole je 35 žiakov, z toho 13 dievčat.

1.ročník    9 žiakov, z toho 3 dievčatá 
2.ročník    8 žiakov, z toho 4 dievčatá
3.ročník   11 žiakov, z toho 2 dievčatá
4.ročník    7 žiakov, z toho 4 dievčatá


1. a 3. ročník vyučovala pani Jančošková, 2. a 4. ročník pán Dzubák.
Významné podujatia: karneval, MDŽ, MDD.

Školský rok 1987/88

Riaditeľom ZŠ je pán Dzubák, pani učiteľkou Mária Jančošková. ZŠ v tomto roku navštevuje 36 žiakov, z toho je 11 dievčat.

1.ročník 10 žiakov, z toho 3 dievčatá
2.ročník  8 žiakov, z toho 3 dievčatá
3.ročník  7 žiakov, z toho 3 dievčatá
4.ročník 11 žiakov, z toho 2 dievčatá


1. a 3. ročník vyučovala pani Jančošková, 2. a 4. ročník vyučoval pán Dzubák.
Významné podujatia: karneval, MDŽ, MDD.

Školský rok 1988/89

Funkciu riaditeľa školy vykonáva pán Dzubák a pani učiteľkou je Mária Jančošková. Do ZŠ chodí celkom 35 žiakov z toho je 13 dievčat.

1.ročník 5 žiakov, z toho 3 dievčatá
2.ročník 11 žiakov, z toho 4 dievčatá
3.ročník 8 žiakov, z toho 3 dievčatá
4.ročník 7 žiakov, z toho 3 dievčatá


1. a 3. ročník vyučovala pani Jančošková, 2. a 4. ročník vyučoval pán Dzubák.
Významné podujatia: karneval, oslavy MDŽ, MDD, posedenie pri jedličke.

Školský rok 1989/90

V tomto šk. roku došlo k zmene vyučujúcich. Funkciu riaditeľa školy vykonáva Mgr. Jozef Baslár a pani učiteľkou je jeho manželka PaedDr. Jana Baslárová.

1.ročník  7 žiakov, z toho 4 dievčatá
2.ročník  5 žiakov, z toho 3 dievčatá
3.ročník 11 žiakov, z toho 4 dievčatá
4.ročník  8 žiakov, z toho 3 dievčatá


1. a 4. ročník vyučovala pani Baslárová, 2. a 3. ročník vyučoval pán Baslár.
Významné podujatia:karneval, oslavy MDŽ, MDD, posedenie pri jedličke, vystúpenie žiakov s kultúrnym programom pri významných príležitostiach v obci.

Školský rok 1990/91

Funkciu riaditeľa školy, od roku 1989 po hodnotiace obdobie do roku 1998, vykonáva naďalej Mgr. Jozef Baslár. Pani učiteľkou je PaedDr. Jana Baslárová. 1. a 2. ročník vyučovala pani učiteľka Baslárová, 3. a 4. ročník vyučoval pán Baslár.

1.ročník  9 žiakov, z toho 2 dievčatá
2.ročník  7 žiakov, z toho 4 dievčatá
3.ročník  5 žiakov, z toho 3 dievčatá
4.ročník 11 žiakov, z toho 4 dievčatá


Významné podujatia:
 usporiadanie tradičných akcií.

Školský rok 1991/92

V tomto školskom roku dochádza k zmene vyučujúceho. Pani PeadDr. Jana Baslárová odchádza na materskú dovolenku a na jej miesto nastupuje pán F. Chudík.

1.ročník 10 žiakov, z toho 7 dievčat
2.ročník  9 žiakov,  z toho 2 dievčatá
3.ročník  8 žiakov,  z toho 5 dievčat
4.ročník  6 žiakov,  z toho 3 dievčatá


1., 2. a 3. ročník vyučoval pán uč. Chudík a 4. ročník vyučoval pán uč. Baslár.
Významné podujatia: tradičné akcie, výlet na Krásnu Hôrku, na záver šk. roka boli najlepší žiaci odmenení knihami.

Školský rok 1992/93

Pani PeadDr. Jana Baslárová opäť nastupuje učiť, po materskej dovolenke sa vracia na svoje miesto. V 1. a 4. ročníku vyučovala pani uč. Baslárová, v 2. a 3. ročníku vyučoval pán uč. Baslár.

1.ročník 18 žiakov, z toho 7 dievčat
2.ročník 10 žiakov, z toho 7 dievčat
3.ročník  9 žiakov, z toho 2 dievčatá
4.ročník  8 žiakov, z toho 5 dievčat


Významné podujatia: Na konto nádeji prispeli učitelia a žiaci sumou 400 Sk, čiastkou 240 Sk zaslali na konto “Liga proti rakovine”. Uskutočnil sa aj karneval, výlet na Duklu spojený s návštevou vyhliadkovej veže a návštevou skanzenu vo Svidníku a v popoludňajších hodinách návštevou hvezdárne v obci Roztoky.

Školský rok 1993/94

V tomto školskom roku nedošlo k žiadnej zmene vyučujúcich. Prvý a druhý ročník vyučovala pani učiteľka Baslárová, tretí a štvrtý ročník pán učiteľ Baslár.

1.ročník  7 žiakov,  z toho 2 dievčatá
2.ročník 18 žiakov, z toho 7 dievčat
3.ročník 10žiakov,  z toho 7 dievčat
4.ročník  9 žiakov, z toho 2 dievčatá


Významné podujatia:
 dňa 28.10.1993 žiaci a učitelia prispeli sumou 400 Sk na konto “OS Sarajevo”. Touto čiastkou chceli pomôcť ľuďom a deťom vojnou zničeného Sarajeva.
Na karnevale patrili k najlepším maskám masky - Jahoda, Deň a noc, Orol, Slnko, Ježibaba a Pirát. Na konci šk. roka sa deti zúčastnili výletu do Košíc - prehliadka mesta, návšteva ZOO.

Školský rok 1994/95

Mená vyučujúcich v jednotlivých ročníkoch ostávajú nezmenené. 1. a 2. ročník vyučovala pani učiteľka Baslárová, 3. a 4. ročník pán učiteľ Baslár. V školskom klube detí pracovala vychovávateľka Anna Jurková s počtom detí 25.

1.ročník  8 žiakov,  z toho 3 dievčatá
2.ročník  7 žiakov,  z toho 2 dievčatá
3.ročník 18 žiakov, z toho 7 dievčat
4.ročník 11 žiakov, z toho 7 dievčat


Významné podujatia:
 otvorenia nového šk. roka sa zúčastnila aj starostkyňa obce, pani Anna Petrušová.
Na tohtoročnom karnevale zvíťazili: 1.miesto s maskou Budík - Ivana Bukovská, 2.miesto patrilo Kvetinárke - Daniel Kravec a 3.miesto maske Noc - Mária Pavlovská.
Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili v čase od 13. - 25.marca 1995 plaveckého výcviku na III. ZŠ v Bardejove. Všetci zvládli techniku plávania a s dobrým pocitom, že sa naučili plávať, ukončili výcvik. 22. júna bol zorganizovaný výlet do Starej Ľubovne spojený s návštevou Ľubovnianského hradu.

Školský rok 1995/96

V 1. a 2. ročníku dochádza k zmene vyučujúcej. Pani učiteľka PeadDr. Jana Baslárová odchádza na materskú dovolenku a na jej miesto prichádza pani učiteľka Helena Lešková z Bardejova. V ŠKD naďalej pracuje vychovávateľka A. Jurková.

1.ročník 13 žiakov, z toho 7 dievčat
2.ročník  8 žiakov,  z toho 3 dievčatá
3.ročník  7 žiakov,  z toho 2 dievčatá
4.ročník 18 žiakov, z toho 7 dievčat


V školskom klube detí je prihlásených 26 žiakov. V 1. a 2. ročníku vyučuje pani Lešková, 3. a 4. ročníku pán Baslár.
Významné podujatia: na nadáciu Ivany Christovej “Úsmev ako dar” venovali žiaci a pedagogickí pracovníci školy sumu 620 Sk.
Dňa 4.2. sa uskutočnil karneval - 1.miesto: Bocian - Tomáš Michalčin, 2.miesto: Pani jeseň - Mária Pavlovská a 3.miesto: Zvodná čertica - Miriam Gmitterová. Z príležitosti veľkonočných sviatkov boli žiaci zo školského klubu detí na prehliadke výstavy v Centre voľného času a na Osvetovom stredisku v Bardejove, kde mohli vidieť množstvo pekne vyzdobených kraslíc, výšiviek, korbáčov a iných výrobkov.
25.4. v rámci Dňa Zeme prebehla na škole súťaž v poznávaní naších hradov a zámkov, v poznávaní liečivých rastlín, z ochrany životného prostredia. Besedu pod názvom ,,Kriminalita mládeže, škodlivosť drog a fajčenia pre mladý organizmus" viedol veliteľ Obvodného policajného zboru so sídlom v Zborove Major Peter Sim. 20.6. sa konal výlet do Košíc spojený s účasťou na bábkovom predstavení “Správny kľúč”.

Školský rok 1996/1997

Po vyčerpaní materskej dovolenky sa pani učiteľka PeadDr. Jana Baslárová vracia na svoje miesto a pani Lešková nastupuje opäť do dôchodku.

1.ročník   3 žiaci,   z toho 1 dievča
2.ročník 13 žiakov, z toho 7 dievčat
3.ročník  8 žiakov, z toho 3 dievčatá
4.ročník  7 žiakov, z toho 2 dievčatá


V ŠKD je 19 žiakov a vedie ho pani vychovávateľka Anna Jurková. V 1. a 2. ročníku učí pani Baslárova, 3. a 4. roč. pán Baslár.

Významné podujatia: 3.12.1996 návšteva mesta Prešov spojená s účasťou na vystúpení folklórneho súboru Puľs. Ďalšími udalosťami boli: posedenie pri jedličke - vinšovačky, vianočné piesne, koleda, scénka o narodení Pána Ježiša; karneval, Deň matiek, 17. júna výlet do Vysokých Tatier, Červeného Kláštora, prevoz na pltiach po Dunajci v NP Pieniny.

Školský rok 1997/1998

Na ZŠ v tomto šk. roku učí práve učiteľ Baslár a pani učiteľka Baslárová. ŠKD vedie vychovávateľka Anna Jurková.

1.ročník  8 žiakov, z toho 6 dievčat
2.ročník   3 žiaci,   z toho 1 dievča
3.ročník 13 žiakov, z toho 7 dievčat
4.ročník  8 žiakov, z toho 3 dievčatá


V školskom klube detí je 20 žiakov. 1. a 2. ročník vyučuje pani Baslárova, 3. a 4. ročník pán Baslár.

Významné podujatia: Posedenie pri jedličke, karneval, 18.6.1997 výlet do Vysokých Tatier - návšteva Belianskej jaskyne.
Obecný úrad, predtým MNV, úzko spolupracuje s MŠ a ZŠ. Pravidelne sa zúčastňujú otvorenia nového šk. roka, prispievajú určitou finančnou čiastkou na nákup najpotrebnejšieho materiálu a pomôcok, pomáhajú pri údržbe a skrášľovaní okolia MŠ a ZŠ - kosení trávy, zbere sena, rezaní dreva.

Rok 1999

V obci sa nachádza Materská škola a Základná škola.

Materská škola

Riaditeľkou MŠ je pani Dana Chomová, pani učiteľkou Božena Vaľová, vedúcou jedálne Františka Kavuľová, kuchárka Jana Bilišňanská (zastupuje pani Hrubú počas liečenia), Mária Hrubá a upratovačka Mária Masicová. MŠ navštevuje 16 detí. Do školy odišlo 7 detí.

Výbor ZRPŠ:
- Predseda: Mária Pavlovská
- Podpredseda: Mária Kravcová
- Pokladníčky: Baranová Mária, Paľová Anna, Veličková Alžbeta

Významné podujatia: karneval; návšteva bábkového divadla v Košiciach pred Vianocami pod názvom “Jezuliatko”. Z príležitostí určenia pána Ing. Chramca do funkcie starostu obce vystúpili s kultúrnym programom. Starosta im daroval 1000 Sk na zakúpenie kníh, maľovaniek a iných učebných pomôcok. Rodičia prispeli čiastkou 3500 Sk. Z týchto finančných prostriedkov bolo zakúpené gramorádio, hračky, učebné pomôcky a posteľné prádlo. Na deň matiek prirpavili kultúrny program. V lete boli na výlete v ZOO parku Stropkov, cestou späť sa zastavili vo Svidníku v skanzene a v múzeu pri Pamätníku.

Základná škola

Riaditeľkou ZŠ v Smilne je Mgr. Jozef Baslár a pani učiteľka PeadDr. Jana Baslárová. ŠKD vedie Anna Jurková. Upratovačkou je Mária Marcinová. Prvý a druhý ročník vyučuje pani Baslárova, 3. a 4. roč. pán Baslár. V ŠKD je 17 detí.

1.ročník  9 žiakov, z toho 5 dievčat
2.ročník  8 žiakov, z toho 6 dievčat
3.ročník   6 žiaci,   z toho 1 dievča
4.ročník 12 žiakov, z toho 6 dievčat


Tradičné podujatia: Na otvorení nového šk. roka sa zúčastnila starostkyňa obce, pani Anna Petrušová. K ďalším akciám patrilo Posedenie pri stromčeku spojené s vystúpením žiakov, na ktorom sa podával čaj a sladkosti. Karneval: víťaznou maskou ZŠ sa stala maska “Globtel” - Jakub Horbaj, 1. miesto za MŠ získala Barborka Blažeková - Jeseň. 17.6. sa uskutočnil výlet na Krásnu Hôrku. Veľmi dobrá je spolupráca riad. ZŠ s MŠ s obecným úradom.

Rok 2000

V obci sa nachádza Základná škola s roč. 1-4 s vyučovacím jazykom slovenským a materská škola. Sídli v tých istých objektoch ako v predchádzajúcich rokoch.

Materská škola

V tomto roku nedošlo k žiadnym zmenám v rámci pedagogických a prevádzkových pracovníkov, každý vykonáva svoju prácu i naďalej. Na začiatku školského roka bolo zapísaných 16 detí, ale od roku 2000 im pribudlo ďalších 8 detí.

Výbor ZRPŠ:
- Predseda: Pavlovská Mária
- Podpredseda: Vargová Slávka
- Podpredseda: Opicová Viera
- Pokladníčky: Baranová Ľudmila, Česlová Marcela, Čisaríková Marcela

K významným podujatiam, ktoré zorganizovali počas roku, patril výlet do Starej Ľubovne, spojený s návštevou hradu, skanzenzu a obhliadkou mesta, ďalej Posedenie pri jedličke, vystúpenie pre dôchodcov, karneval. Počas vianočných kolied im prispeli sumou 2000 Sk, za ktoré si zakúpili záclony do triedy. Sponzori z radov rodičov prispeli sumou 1100 Sk na zakúpenie hrnčekov a tanierikov do jedálne MŠ. Majitelia potravín Adams a majiteľka potravín pani Šepítková im venovali balíčky pre všetky deti a Mikuláša.

Základná škola

Riaditeľom ZŠ je aj naďalej Mgr. Baslár Jozef, ale dochádza k zmene učiteľky ZŠ. Nakoľko sa pán Baslár a pani Baslárová odsťahovali zo Smilna do Svidníka, pani Baslárová odchádza učiť do Mirošova, kde sa zároveň stáva riaditeľkou ZŠ. Na jej miesto prichádza učiť pani Helena Jurečková z Bardejova, ktorá je už v dôchodku. Školský klub vedie aj naďalej vychovávateľka Anna Jurková s počtom detí 18. Upratovačkou je Mária Marcinová.

1.ročník 7 žiakov, z toho 2 dievčatá
2.ročník 9 žiakov, z toho 5 dievčat
3.ročník 7 žiakov, z toho 5 dievčat
4.ročník 3 žiaci,   z toho 1 dievča


1. a 2. ročník vyučuje Helena Jurečková, 3. a 4. ročník Mgr. Baslár Jozef.
Významné podujatia: vystúpenie pre dôchodcov, posedenie pri jedličke, karneval a výlet.

Školský rok 1999/2000

Nástup do školy bol 2.9.1999. Otvorenia sa zúčastnil p. Chramec, starosta obce.

1. - 2. ročník: 16 žiakov - p. uč. Jurečková
3. - 4. ročník: 10 žiakov - p. uč. Baslár

Školský klub: 18 detí - vychovávateľkou je stále Anna Jurková; o upratovanie školy sa stará pani Mária Masicová.

Významné podujatia: posedenie pri jedličke 22.12.1999. Karneval 12.2.2000, už 10.ročník, vyhodnotených 15 masiek z 50. Dňa 20.6. bol výlet do Starej Ľubovne - návšteva hradu, plavba na pltiach po Dunajci.

Školský rok 2000/2001

Otvorenie nového šk. roka vyšlo na 4. septembra. 

1. - 2. ročník: 17 detí - p. uč. Olejárová
3. - 4. ročník: 16 detí - p. uč. Baslár

Školský klub: 23 detí
Upratovačka: Mária Masicová

Významné podujatia: 3.12. - posedenie pri jedličke spojené s vystúpením žiakov. 5.2.2001 - karneval - 1.miesto: Boleslav Pavlovský (torta), 2.miesto: Erika Greškovičová (hrozno), 3.miesto: Marián Greškovič (ananás), 4.miesto: Mária Barnová (perníková chalúpka), 5.miesto: Nikola Veličková (valentínka), 6.miesto: Barborka Blažeková (slnko).
Dňa 18. júna výlet do Košíc - návšteva botanickej záhrady, ZOO a nákupy v Tescu.

Školský rok 2001/2002

Na otvorení šk. roka bol prítomný aj starosta obce, p. Miroslav Petruš.

1.ročník  8 žiakov - Mgr. Kohútová
2.ročník 10 žiakov - Mgr. Kohútová
3.ročník  7 žiakov - Mgr. Baslár
4.ročník  9 žiakov - Mgr. Baslár


Školský klub detí (ŠKD) navštevovalo spolu 24 žiakov, na starosti ho naďalej má vychovávateľka p. Jurková Anna.
Upratovačka: Mária Masicová

Významné podujatia: 20.12. - posedenie pri jedličke; 26.1.2002 sa konal karneval, členmi poroty boli: riad. školy Mgr. Baslár, vychov. Jurková, zást. MŠ pani Chomová, učit. MŠ pani Vaľová, p.kaplán Martin Raškovský. Víťazné masky: 1.miesto: Ján Štefančík (sviečka), 2.miesto: Erika Greškovičová (váza), 3.miesto: J. Barna (strašiak do maku), 4.miesto: Patrícia Baranová (ježko), 5.miesto: Jana Greškovičová (ananás).
Dňa 17.6. sa konal výlet do Vysokých Tatier; zapojenie sa do výtvarných súťaží - Polícia očami detí OR PZ v BJ v spolupráci s Centrom voľného času, ktorý túto súťaž zorganizoval. V rámci okresu sa zapojilo 11 žiakov, celkom bolo 57 výtvarných prác. Z našej školy získal osobitnú cenu Ján Štefančík, žiak 3. ročníka. Cenu mu odovzdal zástupca riaditeľa KR PZ v Prešove. Jeho práca bude zdobiť kanceláriu riad. Policajného zboru.

Školský rok 2002/2003

Začiatok školského roka vyšiel na 2. septembra, prítomný starosta obce p. Miroslav Petruš.

1.ročník 10 žiakov - Mgr. Kohútová
2.ročník  8 žiakov  - Mgr. Kohútová
3.ročník 10 žiakov - Mgr. Baslár
4.ročník  7 žiakov - Mgr. Baslár


ŠKD: 28 detí, vychovávateľkou je Jurková Anna
Upratovačka: Masicová Mária

Významné podujatia: posedenie pri jedličke 19.12., dňa 17.6. výlet na Krásnu Hôrku.

Školský rok 2003/2004

Slávnostné otvorenie školského roka sa konalo dňa 2. septembra.

1.ročník 14 žiakov - Mgr. Kohútová
2.ročník 10 žiakov - Mgr. Kohútová
3.ročník  9 žiakov - Mgr. Baslár
4.ročník 10 žiakov - Mgr. Baslár


ŠKD: 25 detí - Jurková Anna
Upratovačka: Mária Marcinová

Významné podujatia: 18.12. - posedenie pri stromčeku spojené s kultúrnym programom žiakov. Dňa 19.5. návšteva Šarišského múzea v Bardejove. 16. mája sa konal výlet na Zemplínsku Šíravu - Morské oko + obhliadka mesta Michalovce a návšteva ZOO parku v Stropkove.

Rok 2004/2005

Začiatok šk. roka 2. septembra za prítomnosti starostu obce p. Miroslava Petruša.

1.ročník   6 žiakov - Mgr. Marcinová
2.ročník 13 žiakov - Mgr. Marcinová
3.ročník 10 žiakov - Mgr. Baslár
4.ročník 9 žiakov - Mgr. Baslár


ŠKD: 28 detí - Anna Jurková
Upratovačka: Mária Marcinová

Významné podujatia: 21.12.2004 - posedenie pri jedličke spojené s vystúpením žiakov; 5.2.2005 - karneval v kultúrnom dome - 1.miesto získala Lívia Paľová (banán), 2.miesto - Ondrej Česla (farbičky), 3.miesto - Viktória Vargová (Pinocchio).
Dňa 4.6. sa uskutočnil výlet do Prešova spolu s rodičmi - planetárium, Deň otvorených dverí na letisku v Prešove - priame ukážky - vojenská polícia pri zásahu, ničenie požiaru požiarnikmi a vojenským vrtuľníkom, ukážka uchytenia zlodeja psom, hľadanie drog, navliekanie protichemických masiek, prehliadka zbraní, hod granátom, ukážka rôznych typov vrtuľníkov s možnosťou prehliadky vnútra kabíny. Cestou späť k autobusu videli zoskoky viacerých parašutistov.

Školský rok 2005/2006

Otvorenie šk. roka 5. septembra za prítomnosti starostu obce M. Petruša. Po otvorení sa všetci zúčastnili sv.omše z príležotosti začiatku nového šk. roka v miestnom kostole.

1.ročník 11 žiakov - Mgr. Kohútová
2.ročník 6 žiakov  - Mgr. Kohútová
3.ročník 13 žiakov  - Mgr. Baslár
4.ročník 10 žiakov - Mgr. Baslár


ŠKD: 30 žiakov - vychovávateľka Anna Jurková

Významné podujatia: 22.12. - posedenie pri jedličke; 28.1.2006 - karneval - úroveň tohto podujatia je z roka na rok vyššia vďaka hlavnej organizátorke p. Ivete Gmitterovej. 1.miesto získala žiačka Natália Vargová (lekno), 2.miesto - Ondrej Česla (ryba), 3.miesto - Michal Tomik (strašiak), 4.miesto - Lívia Paľová (kaktus), 5.miesto - Klaudia Sabolová (slnečnica), 6.miesto - Marian Kurtý (kapor), 7.miesto - Jozef Bača (multivitamín), 8.miesto - Bianka Špaková (vločka). Každé dieťa dostalo za odmenu vankúšik, fixy a čokoládu.
Dňa 18.5.2006 sa uskutočnil výlet do Svidníka - návšteva Skanzena a Prírodného vojenského múzea - možnosť oboznámiť sa s vojenskou technikou, ktorú využívali v čase 2. svetovej vojny a návšteva Pamätníka vďaky. 20.06. výlet do Pienin - plavba po Dunajci.

V areáli školy je vybudovaná besiedka, v budove školy prebehla celková prestavba WC, položila sa nová podlahová krytina v telocvični, do tried sa dali nové umývadlá. Údržbárske práce a bežné opravy sa riešia viac menej svojpomocne, nakoľko na túto položku je nedostatok finančných prostriedkov. Taktiež sa zakúpili nové didaktické pomôcky, náradie a náčinie do telocvične a hračky pre deti v ŠKD.

Školský rok 2006/2007

4. septembra otvorenie šk. roka za účasti starostu obce M. Petruša.

1.ročník  6 žiakov - Mgr. Kohútová
2.ročník 11 žiakov - Mgr. Kohútová
3.ročník  4 žiaci    - Mgr. Baslár
4.ročník 12 žiakov - Mgr. Baslár


ŠKD: 30 žiakov

Významné podujatia: 21.12.2006 - posedenie pri jedličke, 3.2.2007 - karneval: 1.miesto - Laura Paľová (komín), 2. miesto - Dominik Račko (múmia), 3. miesto - Dávid Klimovič (krokodíl), 4.miesto - Paťka Mačušová (gorila), 5. miesto - Kamil Baran (snehuliak). Do tanca hrala živá hudba Element. Každý dostal balíček v hodnote 150 Sk. Celé podujatie sprevádzala p. Iveta Gmitterová.
V škole bola zriadená počítačová učebňa v rámci projektu “Infovek”.

Školský rok 2007/2008

Otvorenie šk. roka 3. septembra za účasti starostu obce p. Petruša. Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Silvia Jurková, nakoľko bývalý riaditeľ školy odišiel pracovať na iné pracovisko do Svidníka, kde sa stal primátorom Obvodného úradu vo Svidníku.

1.ročník 10 žiakov - Mgr. Jurková
2.ročník  5 žiakov - Mgr. Jurková
3.ročník  9 žiakov - Mgr. Kohútová
4.ročník  4 žiaci   - Mgr. Kohútová


Významné podujatia:
18.11.07 sa konalo vystúpenie pre dôchodcov - deti zo spevácko-tanečného krúžku pod vedením vedúcej krúžku Mgr. Silvie Jurkovej vystúpili s niečim netradičným - ľudové piesne a tance. Deti boli oblečené v krojoch, ktoré im dala ušiť DO Matice Slovenskej v spolupráci s obecným úradom. Kroje im ušila pani Viera Petríková, ktorá podniká v danej oblasti a vedie Krajčírstvo v obci. Podujatie pod názvom “Mikuláš, Mikuláš”. Aj k našim deťom zavítal Mikuláš s čertom. Deti pre nich mali nachystané básne a piesne o Mikulášovi a čertovi a oni ich za odmenu odmenili balíčkom sladkostí.
Dňa 20.12.07 bolo Posedenie pri jedličke. 28.1.08 sa uskutočnil karneval, ktorý sprevádzala dvojica Daniel Kravec a Júlia Uhrinková. 1.miesto získala žiačka Laura Paľová (motýľ), 2.miesto - Barborka Horbajová (dinosaurus), 3.miesto - Patrícia Mačušová (šálka), 4.miesto - Viktor Velička (malina) a 5.miesto - Natálka Mačušová (perníková chalúpka).
27.5. - návšteva dopravného ihriska v Bardejove, vystúpenie žiakov s kultúrnym programom z príležitosti výročnej schôdze Bio družstva Smilno. Žiaci si upevnili svoje vedomosti a poznatky v praxi - bicyklovanie, jazda na kolobežke. Úvodom im pripomenul základné povinnosti, ktoré musia dodržiavať pri jazde na bicykli. Či žiaci venovali výkladu dostatočnú pozornosť sa mohli presvedčiť a svoje vedomosti overiť vypracovaním testu ktorý mali vypĺniť. V ten istý deň po odchode z dopravného ihriska navštívili Mestskú knižnicu v BJ. Tým, ktorí prejavili záujem o ďalšiu návštevu knižnice, boli zdarma rozdané čitateľské preukazy.
11.5. sa konalo vystúpenie z príležitosti Dňa matiek, 24.6.08 výlet na Krásnu Hôrku a do mesta Rožňava, kde navštívili banícke múzeum.
V budove ZŠ a MŠ bola prevedená výmena vchodových dverí, oprava prístupového chodníka tried budovou ZŠ, urobili sa prahy ku dverám do tried, WC, zakúpili sa nové skrine, v počítačovej miestnosti bola prevedená výmena podlahy, do školskej knižnice boli zakúpené nové knižky. Zakúpili sa nové učebné pomôcky, výukové CD na matematiku a SJ pre 1. stupeň ZŠ.

Rok 2008/2009

Dňa 2. septembra na otvorení nového šk. roka p. riaditeľka, Mgr. Silvia Jurková, privítala novú zastupujúcu riad. ZŠ, pani Mgr. Darinu Horbajovú, ktorá bude tento šk. rok zastupovať terajšiu riaditeľku ZŠ počas materskej dovolenky. Pani učiteľka Mgr. Lenka Kavuľová bude zastupovať učiteľku Kohútovú, ktorá tiež nastupuje na materskú dovolenku.

1. - 2. ročník: 10 žiakov, z toho 7 chlapcov a 3 dievčatá - Mgr. Kavuľová
3. - 4. ročník: 14 žiakov, z toho 10 chlapcov a 4 dievčatá - Mgr. Horbajová
ŠKD: 24 detí, vychov. Anna Jurková

Významné podujatia: 16.11. - vystúpenie pre dôchodcov. Žiaci vystúpili s pesničkami, básňami, scénkami a tancom. Týmto sa chcú poďakovať svojim starým rodičom za ich lásku, dobrotu, pomoc a starostlivosť. 18.12 - Posedenie pri jedličke aj s rodičmi.
14.2.2009 sa konal tradičný karneval sprevádzaný Danielom Kravcom a Erikou Greškovičovou. V tomto roku sa rodičia dohodli na tom, že sa nebudú vyhodnocovať najlepšie masky, ale všetky dostanú odmenu. Do tanca im vyhrávala živá hudba Midit zo Šarišského Čierneho.
17.4. - Deň narcisov - finančná zbierka na pomoc ľuďom trpiacich rakovinou. 16.6. sa uskutočnil výlet do Košíc - návšteva botanickej záhrady, povozili sa na vláčiku “Katka”.

Školský rok 2009/2010

Nový školský rok začal hneď 2. septembra po 2 mesačných letných prázdninách. Zmeny nastali aj v pedagogickom zložení. 

1.ročník 5 žiakov - Mgr. Kohútová
2.ročník 2 žiaci   - Mgr. Gujdanová
3.ročník 8 žiakov - Mgr. Gujdanová
4.ročník 6 žiakov - Mgr. Kohútová

 
ŠKD: 19 detí, vychovávateľka Anna Jurková

Významné podujatia: návšteva divadelného predstavenia v Nižnej Polianke “O troch grošoch”; návšteva divadelného predstavenia v Zborove pod názvom “Na dedine”, vystúpenie pre dôchodcov “Miky, Miky”.

Školský rok 2010/2011

Tento školský rok sa začal dňa 2.9. vo štvrtok, keď pani riaditeľka, Mgr. Martina Kohútová, privítala v laviciach spolu 23 žiakov. Tradične sa otvorili 2 triedy. 

1.ročník 8 žiakov, z toho 4 dievčatá - Mgr. Kohútová
2.ročník 5 žiakov, z toho 1 dievča    - Mgr. Kohútová
3.ročník 2 žiaci,    z toho 0 dievčat  - Mgr. Kantorová
4.ročník 8 žiakov, z toho 3 dievčatá - Mgr. Kantorová

 
ŠKD: navštevovalo všetkých 23 žiakov pod dozorom pani Anny Jurkovej, kde sa žiaci venovali rôznym aktivitám, príprave na ďalší deň vyučovania, športovým a iným hrám.

V rámci mimoškolskej činnosti sa pripravil kultúrny program pre dôchodcov; pásmo básní a piesní na Mikuláša, Vianočná besiedka, divadelné predstavenie pre deti MŠ „Betlehemci”, vystúpenie pre mamičky, program k zápisu detí do 1.ročníka ZŠ.

Súťaže:
* výtvarné súťaže - „Egypt očami detí” - Vojtech Velička 3.miesto; súťaže na témy: Poľovníci, Vianočné variácie, Veľkonočné tradície, Polícia očami detí - Natália Mačušová získala 1.miesto.
* Hviezdoslavov Kubín - umiestnenie aj na školskom kole; 
* Pytagoriáda - Stanislav Šoltýs - 1.miesto na okresnom kole
* Klokan - matematická súťaž, vysoké percento účasti žiakov s výbornými výsledkami
* Dopravná súťaž - „Pripraviť sa, pozor, štart!” - 1.miesto - V.Velička, M.Kurtý, N.Mačušová, K.Bačová
* Slávik Slovenska - okresné kolo 1.kategória - 2.miesto získal Lukáš Paňko

Významné podujatia: žiaci sa zúčastnili divadelného predstaveniav DJZ v Prešove „Traja tučniaci”; koncertu Cestou, necestou (SZUŠ v BJ). V jeseni bol absolvovaný aj plavecký výcvik, návšteva dopravného ihriska v BJ. Vo februári sa uskutočnil karneval v kultúrnom dome, ďalej prednáška „Dentálna hygiena”, na MDD opekačka pod lesom, športovo-zábavné dopoludnie. Výlet sa konal v júni na Krásnu Hôrku. 
Žiaci sa radi zapojili aj do zberu papiera a spolu nazbierali úctyhodných 1270 kg. 

Školský rok 2011/2012

Materská škola

Tento školský rok nastúpilo do našej materskej školy spolu 22 detičiek do jednej spoločnej triedy. Boli prijaté dokonca už dve 2-ročné deti. Počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ je 8. Riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Smilne je Mgr. Martina Kohútová, zástupkyňou MŠ Mgr. Slavomíra Kavuľová. Vedúcou školskej jedálne pri MŠ je stále Františka Kavuľová.
Vo vnútorných priestoroch budovy došlo aj k rekonštrukcii sociálnych zariadení a umyvárky (dlažba, obklad), vymenili sa WC za finančnej podpory obecného úradu. Vymenili sa aj vchodové dvere, okná, v splálni sa vynovilo el. vedenie, podlahy, vymaľovali sa steny (aj v triede). Do spálne sa zakúpili nové postieľky, vankúše, paplóny, matrace. Podlaha sa vymenila aj v jedálni, kde sa dokúpili aj obrusy, taniere, príbory, poháre a iný potrebný riad.

Výchovno vzdelávacia práca sa plánovala a realizovala podľa nových konceptov, pri rešpektovaní štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Pracovalo sa aj s vlastným vzdelávacím programom: „Cestou, necestou spoznávajme svet”. Škôlka sa zapojila aj do projektu: Ovocie pre školy, vďaka ktorému dostávajú bezplatne ovocie a ovocné šťavy od Fi. OVIN. 
Aktivity a pudujatia: 
- dopoludnie pre deti spojené s hodovaním ovocia a zeleniny - Z našej záhrady
- Mikulášske dopoludnie spojené s divadelným predstavením - O Deduškovej rukavičke
- vianočné tvorivé dielne, Vianočná besiedka
- karneval, spolupráca so ZŠ - divadlo, návšteva tried
- návšteva obecnej knižnice - Deň Zeme - ochrana ŽP, zber odpadkov
- slávnostná besiedka ku Dňu matiek, diskotéka na Deň detí, grilovačka.

Základná škola

Otvorenie tohto školského roka vyšlo až na dátum 5.9.2011, čo znamená, že si žiaci mohli predĺžiť prázdniny o pár dní. Pani riaditeľkou je Mgr. Martina Kohútová. Druhou učiteľkou je Mgr. Silvia Gujdanová. O poriadok v škole sa stará pani Klimovičová Marianna. Do školských lavíc nastúpilo spolu 26 žiakov, znova sa otvorili 2 triedy.
Aj do školy boli zakúpené nové veci, ako výškovo nastaviteľné lavice a stoličky, učiteľské katedry, namontovali sa nové garniže so záclonami. Do I. triedy bola vyrobená skriňa na TV, DVD, CD prehrávač. Zakúpil sa aj nový software AsC Agenda, knižnica bola doplnená o ďalšie knihy. Aj do telocvične a ŠKD boli zakúpené rôzne učebné pomôcky a hračky.
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade s princípmi stanovenými školským zákonom, dôraz sa kladie na výchovu v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu.

1.ročník 11 žiakov, z toho 5 dievčat
2.ročník  8 žiakov,  z toho 4 dievčatá
3.ročník  5 žiakov,  z toho 1 dievča
4.ročník  2 žiaci,     z toho 0 dievčat


ŠKD:
23 žiakov, vyučovalo sa podľa školského výchovného programu s názvom „Aj malá škola môže vychovať veľkých ľudí”.
Niektoré deti navštevovali tanečno-spevácky alebo športový záujmový krúžok.

Úspechy našich žiakov:
* Pytagoriáda - školské kolo: 1.miesto M.Baran a O.Lacek; okresné kolo: 4.miesto - M.Baran
* Klokan - matematická súťaž - úspešní riešitelia - Mézešová, Magoč, Hrozeková, Tomik, Baran
* Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo: 1.miesto O.Lacek
* Mamičky a ich deti - výtvarná súťaž (bez umiestnenia); Čarovné jabĺčko - okr. kolo: 3.miesto -       
J.Kravčíková

Významné podujatia a aktivity: výstava plodov jesene - Čaro jesene; hosťovanie misionárov - divadelné predstavenie; v októbri návšteva DJZ v Prešove - Snehulienka a 7 trpaslíkov; Medzinárodný deň školských knižníc (literárno-zábavné popoludnie s knihami); plavecký výcvik, program pre dôchodcov; privítanie Mikuláša, Vianočná besiedka; vo februári tradičný karneval; kultúrny program ku zápisu detí do 1.ročníka; výstava kníh v marci; Deň narcisov, Deň matiek - kultúrny program; vystúpenie detí na Vila Makovica; koncert,muzikál SZUŠ Kesel s názvom KESEL TV; výlet na dopravné ihrisko, Bardejovských Kúpeľov či opekačka na Kreminke.

Školský rok 2012/2013

Otvorenie ďalšieho školského roka bolo v pondelok, 3.septembra, keď všetky deti privítala úvodným príhovorom pani riaditeľka, Mgr. Martina Kohútová. Nastúpilo 30 žiakov do 2 tried, z toho 6 prváčikov (4 dievčatá a 2 chlapci). V materskej škole pod vedením Mgr. Slavomíry Kavuľovej a pedagogičky Mgr. Viery Lukáčovej sa nazbieralo, nielen zo Smilna, spolu 17 detičiek. Vychovávateľkou v ŠKD je naďalej Anna Jurková, upratovačkou Marianna Klimovičová. 
Nielen naši žiaci sa vzdelávajú, ale aj pedagogickí pracovníci sa musia zúčastňovať rôznych školení a kurzov. Ide o kvalifikačné vzdelávanie (jazyková príprava - AJ, predškolská a elementárna pedagogika), špecializačné (modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT) či iné inovačné a aktualizačné (reforma školstva). Tí sa snažili počas roka zvyšovať efektívnosť edukačného procesu, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, rozvíjať ich čitateľskú, finančnú a počítačová gramotnosť.
Inventár školy bol postupne dopĺňaný didaktickou technikou, zakúpila sa magnetická tabuľa, ďalší nábytok a pomôcky na matematiku, slovenčinu a iné, ako žinienky, lopty do telocvične.

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu
počet tried   1 1   2
počet žiakov 6 11 8 5 30
v ŠKD         25
v MŠ         17


Úspechy našich žiakov:

* Klokan - šk. kolo - 10 detí, šampión školy: K.Hrozeková, úspešní riešitelia - Belej a M.Baran
* Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 1.miesta: F. Špaková (poézia) a T.Mačušová (próza)
* Čarovné jabĺčko - výtvarná súťaž - okresné kolo - 4.miesto - J. Kravčíková
* Futbal - okresné kolo - 6.miesto družstvo

Významné podujatia a aktivity: Čaro jesene - výstavka plodov jesene; Medzinárodný deň školských knižníc; Rozprávkové popoludnie s knihou; plavecký výcvik; Úcta k starším - kul. program pre dôchodcov; Vianočná besiedka, stavanie snehuliakov; divadelné predstavenie v MŠ s názvom „Žabia princezná”; vo februári bol tradičný karneval a v marci výstava kníh; ďalej akcie ako Deň narcisov, Deň matiiek, Deň detí; aj tento rok navštívili dopravné ihrisko v Bardejove a konala sa rozlúčka s predškolákmi v MŠ a so štvrtákmi v ZŠ. Výlet sa zorganizoval do mesta Prešov. 

Školský rok 2013/2014

Dňa 2.9.2013 sa otvoril nový školský rok. Pani riaditeľka, Mgr. Silvia Gujdanová, a pani učiteľka Mgr. Martina Kohútová deti privítali a následne ich rozdelili do 2 tried. V I. triede sa vyučovali ročníky prvý a štvrtý (14 žiakov, Mgr. Kohútová) a v II. triede sa zišli žiaci 2. a 3. ročníka s triednou učiteľkou Mgr. Gujdanovou. Spolu nastúpilo 31 žiakov, z toho 29 zo Smilna, 1 z Jedlinky a 1 z Nižnej Polianky. Do MŠ nastúpilo 17 detí, ŠKD navštevovalo 28 žiakov.
Aj tento rok sa otvorili 2 krúžky: športový, ktorý bol zameraný na pohybovú aktivitu, turistiku a viedla ho p.uč. Kohútová. Druhým bol tanečno-spevácky pod vedením Mgr. Gujdanovej. 
ZŠ aj MŠ sa zapojili do projektu s názvom Elektronizácia digitálneho školstva, kde obe školy získali po interaktívnej tabuli, dataprojektore, notebooku a MŠ ešte multifunkčnú farebnú tlačiareň. 
V rámci rekonštrukcie sa vymenili okná v triedach ZŠ, na dievčenskom WC tiež svietidlá. Upravili sa poškodené steny a strop v telocvični, pred vchodom do školy sa spravil nový chodník. V spolupráci s obecným úradom sa oplotil areál školy. V budove MŠ sa vymaľovali niektoré steny, vymenili staré dvere za plastové, v jedálni aj okná. Zakúpili sa aj nové koberce, garniže, 2 pohovky.

Úspechy našich žiakov:
* Klokan - šk. kolo - šampión školy: S. Paľová, J.Lukáč, úspešní riešitelia: T.Kravčík, M.Tomeček
* Pytagoriáda - okresné kolo v BJ - 10.miesto: V.Kravčíková
* Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo v Zborove - 1.miesto: Tomeček (1.roč.), 3.miesto Špaková (4.roč.); cenu poroty získala J. Kravčíková. Okresné kolo v BJ - M.Tomeček získal cenu poroty.
* Čarovné jabĺčko - výtvarná súťaž - 1.miesto: Mačušová, 2.miesto: Kravčíková, 3.miesto: Špaková
* Zber papiera - spolu sa nazbieralo 3 496 kg papiera.

Významné podujatia a aktivity: Čaro jesene - výstavka plodov jesene; divadelné predstavenie - Zbojnícka kráľovná; kultúrny program pre dôchodcov; beseda o zdravej výžive; privítanie Mikuláša, Vianočná besiedka; predstavenie v športovej hale v BJ (SZUŠ); vo februári sa konal karneval za účasti masiek; marec sa niesol v podobe kníh, ich výstavy, čítania, návštevy knižnice; apríl zas v znamení Dňa narcisov, Dňa Zeme - zábavné aktivity či kvíz Mesiac lesov; na Deň matiek sa konal kultúrny program, na MDD koncert SZUŠ v BJ; v športovej hale sa zorganizovala príslušníkmi PZ akcia ,,Neumieraj zbytočne”. Koncoročný výlet bol v Košiciach - Alpinka. 

Školský rok 2014/2015

Zahájenie nového šk. roka vyšlo na utorok, 2.septembra. V pedagogickom zložení nenastali žiadne zmeny, riaditeľkou je naďalej Mgr. Gujdanová, ktorá je zároveň aj tr. učiteľkou pre II. triedu, teda 3. a 4. ročník. Pani uč., Mgr. Kohútová, učí v I. triede prvákov a druhákov. Upratovačkou je pani M.Klimovičová, vychovávateľkou Anna Jurková, vedúcou ŠJ F. Kavuľová. Do ZŠ nastúpilo 26 žiakov, z toho len 3 prváčikovia, do MŠ 24 detičiek, kde sa im venujú učiteľky Mgr. Viera Lukáčová a Mgr. Slavomíra Kavuľová. Chutné jedlá stále varí a pečie Pechová Mária. 
V priestoroch oboch škôl sa pravidelne niečo vynovuje a dokupuje, inak tomu nebolo ani cez tieto letné prázdniny. Spravili sa ďalšie viditeľné zmeny, čo deťom prinieslo iba potešenie a zvýšilo motiváciu učiť sa.

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu
Počet tried   1   1 2
Počet žiakov 3 6 6 11 26
V ŠKD         24
V MŠ         24


Úspechy našich žiakov:

* Klokan - matematická súťaž: šampiónom školy sa stala Zuzana Paľová
* Hviezdoslavov Kubín: Obvodové kolo v Zborove
                                      - I. kat.: 2. miesto: M. Tomeček, 3. miesto A. Belejová
                                      - II. kat.: 2. miesto: Maroš Magoč

* Veľkonočné variácie - výtvarná súťaž: Okresné kolo - 1. miesto získala Sofia Kavuľová
* Pytagoriáda: Okresné kolo - úspešná riešiteľka: Vanessa Kravčíková

V tomto školskom roku sa škola zapojila do týchto projektov: 1) Aktivizujúce metódy vo výchove (MŠ), 2) Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, z ktorého škola získala učebné pomôcky na hodinu telesnej výchovy. V rámci ďalšieho vzdelávania pedagógov prebehla aj Príprava atestačného vzdelávania pred 1. atestáciou a Rozvíjanie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov.

Významné podujatia a aktivity: žiaci ZŠ sa začiatkom novembra zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Bardejove; dňa 16.11. pri príležitosti stretnutia dôchodcov v kultúrnom dome vystúpili so svojim bohatým programom. Dňa 5.12. navštívil ZŠ aj MŠ Mikuláš, deti mu zaspievali a zarecitovali. 19.12.2014 sa v škole konalo Posedenie pri jedličke, na vystúpenie sa prišli pozrieť aj rodičia detí.
V januári sa konala návšteva Divadla Portál, boli sa pozrieť na vystúpenie „Hlúpa žena”. Na deň sv. Valentína, 14.2.2015 sa konal detský karneval, na ktorom sa zúčastnilo približne 50 detí. O dva dni neskôr 16.2., po skončení výročnej schôdze dôchodcov, žiaci ZŠ ich potešili svojim pekným vystúpením na javisku.
V marci sa konala prednáška s názvom „Správne držanie tela”, porozprávala im o tom p. Mullerová z RÚVZ Bardejov. 22.4.2015 sa na školských dvoroch MŠ i ZŠ konal program k príležitosti osláv Dňa Zeme, deti sadili ovocné stromčeky. 22.5. sa konal v ZŠ kultúrny program, ktorým si deti uctili sviatok Deň matiek. Veľkú radosť mali deti dňa 29.5., kedy oslávili MDD, dokonca prišiel do sály OcÚ animačný tím Boborland. Na konci júna sa žiaci zúčastnili výletu do Starej Ľubovne a Belianskej jaskyne.
(Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015)

Školský rok 2015/2016

Ďalší školský rok sa začal dňa 2.9.2015. Najskôr sa ráno o 7:30 hod konala slávnostná svätá omša Veni Sancte, ktorú slúžil p. kaplán Marek Vajs. O hodinu neskôr sa už pred budovou školy zhromaždilo dokopy 23 žiakov, z toho 8 prváčikov, ktorých sprevádzali aj rodičia. Prítomní boli aj pán kaplán Marek, ktorý bude žiakov v Smilne vyučovať náboženstvo, a starosta obce Vladimír Baran. Do materskej školy nastúpilo 18 detičiek, nielen zo Smilna, ale aj z Mikulášovej, Jedlinky a Nižnej Polianky.
V pedagogickom zložení nenastali žiadne zmeny - triednou učiteľkou 1. a 2. ročníka je Mgr. Kohútová, 3. a 4. ročník bude učiť Mgr. Gujdanová, v MŠ ostali učiteľky Mgr. Kavuľová a Mgr. Lukáčová, ŠKD naďalej povedie p. Anna Jurková.

Významné podujatia a aktivity: Dňa 17.10.2015 vystúpili žiaci ZŠ na členskej schôdzi ZO JDS v sále Obecného úradu v Smilne.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok