Voľby hlavného kontrolóra obce Smilno

Obecné zastupiteľstvo v Smilne v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa 12.04.2024 uznesením číslo V-10.1/2024

v y h l a s u j e
voľby hlavného kontrolóra obce Smilno

a určuje deň konania volieb hlavného kontrolóra na deň 24.5.2024
s termínom nástupu do funkcie od 01.06.2024 

Miesto a spôsob doručenia prihlášok

Termín doručenia prihlášky vrátane určenej dokumentácie je 15.05.2024 do 12:00 hod. Prihlášku treba odovzdať poštou alebo osobne na obecnom úrade v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov

pdfVyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Smilno444.18 KB

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok