ÚPN - O Becherov

Na základe žiadosti Oresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznamujeme verejnosti, že obec Becherov rieši strategický dokument "Územný plán obce Becherov".

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Becherov" je zverejnené na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-becherov-1.

V lehote do 15 dní od zverejnenia (t. j. do 27.1.2023) môžete doručiť svoje stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona na adresu: Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok