Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove 

V Y H L A S U J E

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov

od 25.3.2022 od 12:00 hod. do odvolania

les

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok