Vyhláška č. 59 RÚVZ Bardejov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 
z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19
ustanovuje s účinnosťou od 23.12.2020:

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu,
c) organizovanie hromadných podujatí hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri a podujatí súvisiacich s ukončením roka,
d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov, e) výkon verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných spovedí.

 (2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) športové podujatia registrovaných klubov,
b) outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb,
c) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
d) obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania a individuálne spovede v nebezpečenstve smrti,
e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

Najpriek prežívaniu najkrajších sviatkov v roku, sviatkov narodenia Pána, ktoré zvykneme sláviť vo veľkých rodinných spoločenstvách, prosíme Vás o dodržiavanie nariadení Vlády SR a Regionálenho úradu verejného zdravotníctva pre spomalenie šírenia COVID19. 

Zdroj: https://www.ruvzbj.sk/aktuality.files/2020/ciastka_32_2020.pdf

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok