Pozvánka na OZ 5.5.2017

Starosta obce Smilno zvoláva
14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smilne,
ktoré sa uskutoční

5.5.2017 o 18.00 hod.
v salóniku kultúrneho domu v Smilne.

Program jednania:

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisu
3. Schválenie rogramu zasadnutia OZ
4. Prejednanie zlepšenia separácie odpadov v obci, riešenie nelegálnych skládok
5. Plán aktivít s Gminou Dubiecko na rok 2017 - projekt Interreg
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok