Kosenie a mulčovanie trávy

kosenie

Obec Smilno ponúka svojim občanom, ktorí nemajú možnosť svojimi silami zrealizovať kosenie svojich pozemkov, možnosť

pokosiť a zmulčovať trávu na neobrábaných pozemkoch v katastri obce Smilno.

Záujemcovia o túto službu nech sa nahlásia na Obecnom úrade počas úradných hodín a to
do 30.8.2016.
Poplatok za mulčovanie bude obdobný ako po minulé roky v závislosti na výmere pozemku.

     V zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je povinnosťou každého vlastníka, nájomcu alebo správcu poľnohospodárskej pôdy predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
     Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, dopustí sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárske pôdy. Za tento priestupok mu možno uložiť pokutu do výšky 330 eur (§25, ods. 1 a 2 uvedeného zákona).

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok