Upozornenie majiteľov psov v Smilne

     Žiadame majiteľov psov v obci Smilno, aby dodržiavali ustanovenia VZN č. 6/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce Smilno, najmä:

§4 Zákaz voľného pohybu a vstupu psov
(1) V intraviláne obce Smilno sa zakazuje voľný pohyb psov
(2) Osobitne sa zakazuje v intraviláne obce Smilno voľný pohyb psov a vstup so psom na nasledovné miesta a lokality: do materských a základných škôl a do ich dvorov, do obchodov všetkého druhu, do kultúrnych a spoločenských zariadení, do predajne potravín, pohostinstiev, do športových zariadení (okrem zvierat zúčastňujúcich sa na verejnom športovom podujatí), do obecných úradov, na detské ihriská pieskoviská, do čakární SAD, na miestny cintorín, na miesta označené zákazom „Zákaz vodiť psov“ (uvedené sa nevzťahuje na psov    ozbrojených zložiek, mestskej polície a psov vodiacich nevidiacich občanov).

§5 Znečisťovanie verejných priestranstiev psom
Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný:
a) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),
b) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu do okolia.

§8 Spoločné a záverečné ustanovenia
(2) Obec je oprávnená v súlade s platnou úpravou ukladať pokuty až do výšky 165,97 eur za porušovanie povinností stanovených v tomto nariadení ako i v zákone č. 282/2002 Z. z.

Celé znenie VZN si môžete preštudovať tu.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok