Oznam o zbere jedlých olejov a tukov

page1 album4611Obecný úrad Smilno oznamuje občanom,
že v tomto roku sa začne realizovať zber triedeného komunálneho odpadu aj v zložke:
jedlé oleje a tuky.

Občania môžu odovzdať použitý jedlý kuchynský olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom na Obecnom úrade v Smilne, kde bude zriadené zberné miesto. Plastové fľaše od olejov sa späť nevracajú.

Prosíme občanov, ak majú starý, prepálený, už nepoužiteľný jedlý  kuchynský olej (po vyprážaní, fritovaní a pod.), nech ho priebežne prinášajú na Obecný úrad.

Zber olejov zabezpečí spoločnosť FÚRA s.r.o. v určených dňoch:
1.   18.5.2016
2.   29.6.2016
3.   21.9.2016
4.   24.11.2016

Poznámka:
Na základe ustanovení §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná zabezpečovať zber triedeného komunálneho odpadu.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a/ nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok