Tlačivá a žiadosti

Návrh

docNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby56 KB

docNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia66.5 KB

 

Ohlásenie

docOhlásenie drobnej stavby56 KB

docOhlásenie udržiavacích prác47.5 KB

docOhlásenie stavebných úprav30 KB

  

Oznámenie  

docOznámenie o začatí stavby35 KB

docOznámenie o zámere usporiadať verejné podujatie53.5 KB

rtfvzniku daňovej povinnosti za psa 34.5 KB

 

Žiadosť 

docŽiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby61.5 KB

docŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením81.5 KB

docŽiadosť o stavebné povolenie88 KB

docŽiadosť o povolenie na odstránenie stavby56 KB

docŽiadosť o dodatočné povolenie stavby69.5 KB

docŽiadosť o dodatočné povolenie spojené s kolaudáciou87 KB

docŽiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby32 KB

docŽiadosť o povolenie terénnych úprav38.5 KB

docŽiadosť o povolenie stavebnej úpravy38.5 KB

docŽiadosť o povolenie parkovania na miestnej komunikácii29.5 KB

docŽiadosť o rozkopávkové povolenie33 KB

docŽiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka40.5 KB

docŽiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie47.5 KB

docŽiadosť o povolenie reklamného informačného a propagačného zariadenia44 KB

docŽiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu45 KB

docŽiadosť o pripojenie na verejný vodovod54 KB

docŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny60.5 KB

docVyhlásenie stavebného dozoru38 KB