Otvorenie multifunkčného ihriska 20.8.2022

Otvorenie MFI 20.8.2022