Zvýšené nebezpečenstvo požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove vyhlasuje

od 21.6.2021 až do odvolania

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Bardejov.

Preto sa fyzickým osobám zakazuje:
- fajčíť alebo používať otvorený oheň, ohdadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia sú povinní:
- zabezpečiť v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
- zabezpečenie umiestnenia potrebného protipožiarneho náradia,
- udržiavať prejazdové cesty, zvažnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek,
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje.